MÖT GEORGINAS NYA KÄRLEK

Hon har haft ett tufft liv, tu­ka­nen Ge­or­gi­na, Uni­ver­seums mest kän­da få­gel. Men nu har hon fått en ny part­ner.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 -

Pro­jek­tet Väst­län­ken av­bry­ter för­stärk­nings­ar­be­ten i Gö­ta­tun­neln. Ent­re­pre­nö­ren har lar­mat att de in­te kom­mer hin­na klart i tid till dess tra­fi­ken släpps på igen i mit­ten av de­cem­ber.

Un­der en­kel­rikt­ning­en av Gö­ta­tun­neln ut­för pro­jek­tet Väst­län­ken för­stärk­ning­ar i tun­neln på de två stäl­len där tåg­tun­neln pas­se­rar, vid Ka­nal­tor­get och Ot­ter­häl­lan.

Ar­be­tet skul­le va­ra klart i de­cem­ber. Nu med­de­lar ent­re­pre­nö­ren att de in­te hin­ner i tid och där­för kom­mer att av­bry­ta ar­be­tet när de är kla­ra i söd­ra tun­nel­rö­ret.

– Hu­vud­sak­li­gen hand­lar det om att vår ent­re­pre­nör i ett sent ske­de sä­ger att de in­te kla­rar av att fär­dig­stäl­la ar­be­tet en­ligt tids­plan. Själv­klart trod­de vi att ti­den skul­le räc­ka men nu av­bryts det ef­tersom det är vik­tigt för pro­jek­tet att in­te även­ty­ra öpp­nings­ti­den för Gö­ta­tun­neln, sä­ger Joakim Jons­son, chef för Tek­nik och mil­jö in­om pro­jekt Väst­län­ken.

– För nå­gon vec­ka se­dan. I ar­be­tet med det söd­ra tun- nel­rö­ret har vi hål­lit tids­plan. Un­der den pe­ri­o­den har ent­re­pre­nö­ren lärt sig vis­sa sa­ker men när vi nu ska gå över till det nor­ra så sä­ger de att de in­te kla­rar ti­den helt en­kelt. Det är vik­tigt att sä­ga att det in­te är nå­got ovan­ligt att man pla­ne­rar om i så­da­na här sto­ra och kom­plexa pro­jekt, men det är olyck­ligt att vi mås­te in och ar­be­ta i Gö­ta­tun­neln yt­ter­li­ga­re en gång, sä­ger Joakim Jo­nas­son.

Gö­ta­tun­neln kom­mer att öpp­na som pla­ne­rat i mit­ten av de­cem­ber och för­stärk­nings­ar­be­tet i det nor­ra tun­nel­rö­ret kom­mer att åter­upp­tas vid se­na­re till­fäl­le. När det­ta kan ske är oklart då en ny en­kel­rikt­ning kräver lång fram­för­håll­ning.

– Det här mås­te pla­ne­ras med and­ra sa­ker så det lig­ger gans­ka långt fram i ti­den. Vi får sätt oss och nog­grant tit­ta på när det skul­le kun­na ko­or­di­ne­ras med and­ra pro­jekt och så vi­da­re, sä­ger Joakim Jons­son.

Mr X Ge­or­gi­na

Gabri­el Tju­lan­der, Li­na Pers­son, Kristi­an Ri­sen­fors, Li­na Isaks­son · Te­le­fon: 070-466 90 51 · E-post: re­dak­tion@go­te­borg­di­rekt.se

FOTO: MOSTPHOTOS

GÖ­TA­TUN­NELN. Ar­be­tet med att för­stär­ka Gö­ta­tun­neln av­bryts när ar­be­te­na är kla­ra i det söd­ra tun­nel­rö­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.