Ex­tra vux­en­när­va­ro runt Nords­tan

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Un­der hös­ten ska or­ga­ni­sa­tio­ner­na Skydds­vär­net och Frys­hu­set, i tät sam­ver­kan med fält­grup­pen, ar­be­ta trygg­hets­ska­pan­de i om­rå­det om­kring Nords­tan. På ef­ter­mid­da­gar, kväl­lar och helg­nät­ter ska de sö­ka upp ung­do­mar och fin­nas där som stöd.

Ar­be­tet är en del i ett upp­drag som so­ci­al re­surs­för­valt­ning haft se­dan 2016 och som nu fått ut­ö­kad bud­get.

Bland an­nat kom­mer Skydds­vär­net ha en buss i Brunns­par­ken mel­lan kloc­kan 22 och 03 på helg­kväl­lar där det ser­ve­ras mac­kor, kaf­fe och te. Fy­ra per­so­ner job­bar i bus­sen som bå­de har förs­ta-hjäl­pen ut­rust­ning och kan sam­ta­la och hjäl­pa vi­da­re till ex­em­pel­vis mi­ni-maria el­ler ung­domsmot­tag­ning­en.

AL­LA DA­GAR. Frys­hu­set ska job­ba i om­rå­det från kloc­kan 15–21 al­la da­gar med minst tre per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.