Spår­vag­nar­na till­ba­ka via Sten­pi­ren

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

På mån­dag, den 1 ok­to­ber, får spår­vagns­lin­jer­na 1 och 9 åter­i­gen tra­fi­ke­ra Sten­pi­ren. Den 18 ju­ni stop­pa­des all spår­vagnstra­fik via Sten­pi­ren på grund av för­be­re­dan­de ar­be­ten kopp­la­de till Väst­län­ken.

I sam­band med att lin­jer­na 1 och 9 nu ska kö­ra or­di­na­rie färd­väg igen passar Väst­tra­fik ock­så på med en ny tid­ta­bell för al­la spår­vagns­lin­jer. För­u­tom åter­gång­en till Sten­pi­ren på­ver­kas fram­förallt lin­je 3 av för­änd­ring­en.

– Vi kom­mer att kö­ra tä­ta­re tu­rer med lin­je 3 mel­lan kloc­kan 15 och 17:30 på var­da­gar med åt­ta tu­rer per tim­me i stäl­let för sju. Fram­förallt mel­lan Ma­jor­na och Red­bergs­plat­sen är det många som re­ser de här ti­der­na, sä­ger Alice Ro­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.