Så ska 13 år gam­malt mord lö­sas

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

Mor­det på en kvinn­lig ex­pe­dit på Kyr­ko­ga­tan i cen­tra­la Gö­te­borg har gäc­kat po­li­sen i 13 år. Nu går po­li­sens Kal­la fall­grupp ut med en fant­om­bild på gär­ning­per­so­nen med hopp om att fal­let ska få en lös­ning.

Mor­det på den kvinn­li­ga ex­pe­di­tens in­träf­fa­de den 13 ok­to­ber 2005. Kvin­nan, som ar­be­ta­de i ty­g­af­fä­ren Stuv­käl­la­ren på Kyr­ko­ga­tan, skul­le pre­cis stänga bu­ti­ken när hon över­fölls och mör- da­des bru­talt på sin ar­bets­plats.

Po­li­sen lyc­ka­des säk­ra DNA-spår och vet att gär­nings­per­so­nen är en kvin­na, då i 30- 35- års­ål­dern med mörkt hår ut­fällt till ax­lar­na. En­ligt vitt­nesupp­gif­ter ska hon ha va­rit klädd i en svart jac­ka, ro­sa byx­or och grö­na van­tar.

– Man kan sä­ga att fal­let va­rit vi­lan­de i någ­ra år. Jag själv job­ba­de med ären­det från bör­jan. Men i takt med att nya ären­den till­kom­mer he­la ti­den så tar nya mord över, sä­ger kri­mi­nal­kom­mi­sa­ri­en Peter Thy­lén.

Han job­bar i po­li­sens Kal­la fall-grupp som star­ta­de upp för någ­ra år se­dan och nu har de ta­git upp mor­det på Stuv­käl­la­ren på nytt.

– Vi går ige­nom he­la ut­red­ning­en på nytt och ser om det finns nya per­so­ner att top­sa. Men vi vet att gär­nings­per­so­nen in­te har åkt fast för nå­got all­var­ligt brott ef­ter det här ef­tersom al­la som gör det top­sas.

Med hjälp av ett ame­ri­kanskt fö­re­tag har po­li­sen – för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge – ta­git fram en ge­ne­tisk pro­fil ut­i­från gär­nings­per­so­nens DNA. Två bil­der har ska­pats – en som fö­re­stäl­ler hur gär­nings­per­so­nen såg ut vid till­fäl­let för brot­tet och en som fö­re­stäl­ler hur hon kan se ut i dag, med re­ser­va­tion för att fri­sy­ren i dag är helt okänd.

– Med den här tek­ni­ken har ame­ri­kansk po­lis lyc­kats gri­pa gär­nings­män, sä­ger Peter Thy­lén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.