Ung man ram­la­de på Ave­nyn – dog

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

I ju­li mitt i nat­ten av­li­der en man i 20-års­ål­dern ef­ter att han fal­lit till mar­ken på Ave­nyn och fått en hu­vud­ska­da. I en Ivo-an­mä­lan, som man­nens för­äl­der har gjort och ny­hets­by­rån Si­ren ta­git fram, be­skrivs att det tog 40 mi­nu­ter för am­bu­lan­sen att kom­ma, trots fle­ra på­stöt­ning­ar. En­ligt an­mä­lan ska ope­ra­tionslä­ka­ren på Sahl­grens­ka ha sagt att man­nen kom ”för sent till sjuk­hu­set”. För­äl­dern me­nar att fal­let bor­de ha va­rit pri­o­ri­te­rats ba­se­rat på det larm som kom in.

Po­li­sen var all­de­les i när­he­ten när hän­del­sen in­träf­fa­de. En­ligt an­mä­lan ska de ha på­kal­lat am­bu­lans vid två till­fäl­len med in­for­ma­tio­nen att man­nen ha­de ska­dat sig i hu­vu­det. För­äl­dern upp­ger att även po­li­sens age­ran­de ska an­mä­las till Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen ( JO).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.