Upp­lev spår­vagns­hi­sto­ria i Går­da

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Sön­da­gen den 4 no­vem­ber kloc­kan 11.00-15.00 bjuds den som är in­tres­se­rad av Gö­te­borgs kol­lek­tiv­tra­fiks histo­ria in till Går­da­hal­len för årets ”Öp­pen vagn­hall”.

Ar­ran­gör är den ide­el­la för­e­ning­en Spår­vagns­säll­ska­pet Ringli­ni­en. I de­ras sam­ling finns fler än 20 spår­vag­nar, de älds­ta till­ver­ka­de 1902. De fles­ta vag­nar­na fun­ge­rar än i dag och är även god­kän­da för per­son­tra­fik. I Går­da­hal­len finns även någ­ra gam­la bus­sar, en sam­ling av uni­for­mer och en ut­ställ­ning om bil­jet­ter ge­nom ti­der­na. En­trén är gra­tis och du kan även pas­sa på att åka ve­te­ran­spår­vag­nar­na som går var 20:e mi­nut mel­lan Drott­ning­tor­get och Går­da­hal­len som även de den­na dag är gra­tis.

FO­TO: MOSTPHOTOS

PÅ RÄLS. Spår­vagns­säll­ska­pet Ringli­ni­en har re­stau­re­rat, re­pa­re­rat och kört ve­te­ran­spår­vag­nar och bus­sar se­dan 1981.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.