Birt­hes res­lust ba­ra ökar med åren

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

Me­dan ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner drog sig till­ba­ka vid pen­sio­nen fun­ge­rar många av da­gens pen­sio­nä­rer tvärt om. ”Jag av­står in­te från mitt eget liv”, sä­ger Birt­he Erics­son-Croon, 67.

Birt­he Erics­son- Croon, 67, äls­kar att re­sa. Det har hon gjort he­la li­vet. Men ef­ter att bar­nen blev vux­na har det bli­vit mer och mer, bå­de week­ends och lång­re­sor.

– Mel­lan ja­nu­a­ri och april var jag i Asi­en och back­pac­ka­de med en vä­nin­na. Vi res­te runt på det gam­la sät­tet.

Birt­he beskriver sig som en kul­tur­tant med abon­ne­mang på bå­de Gö­te­borgso­pe­ran och Stads­tea­tern.

Barn och barn­barn pri­o­ri­te­ras, när tid finns.

– Jag stäl­ler upp och hjäl­per till om jag kan. Men jag av­står in­te från mitt eget liv. Det lå­ter krasst och så men jag tyc­ker det fun­ge­rar jät­te­bra.

En skill­nad som hon ser mel­lan da­gens pen­sio­nä­rer och ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner är hur man um­gås.

– Förr um­gicks 70-åring­ar med 70-åring­ar. Span­net var säl­lan över 10 år. Nu är span­net of­ta 20 år, om jag ser på mig själv, bå­de upp­åt och nedåt. Det ser jag som myc­ket po­si­tivt, sä­ger Birt­he.

Det finns även and­ra skill­na­der som Birt­he ser mel­lan pen­sio­nä­rer i dag och ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner.

– Mi­na mor- och far­för­äld­rar var pen­sio­nä­rer på 70-ta­let. De kän­des så otro­ligt gam­la. De ha­de ock­så rest myc­ket, in­om Sve­ri­ge, men så fort de gick i pen­sion så slu­ta­de de och stan­na­de hem­ma. Mitt en­ga­ge­mang med kul­tur och re­san­de har sna­ra­re till­ta­git. Men al­la är in­te li­ka. Jag tyc­ker att det är van­li­ga­re att kvin­nor är ute på sa­ker än att män är det. Tror du kom­mu­nen mås­te an­pas­sa sig för mer ak-

ti­va pen­sio­nä­rer?

– Ja ab­so­lut. Bo­en­de till ex­em­pel. Vi kom­mer ju in­te all­tid kun­na bo en­sam­ma och kla­ra oss själ­va. Jag är över­ty­gad om att det mås­te till mer bo­en­den, typ 55, 65 el­ler 70-plus­bo­en­den där man har den ser­vice man be­hö­ver, när man be­hö­ver den, sä­ger Birt­he och fort­sät­ter:

– Jag har job­bat, och hop­par fort­fa­ran­de in, som stödas­si­stent. Där mär­ker jag ock­så att sta­den har myc­ket att job­ba med när det gäl­ler hur sta­den är fy­siskt är ut­for­mad, sä­ger hon.

PÅ VIFT. Birt­he har fler res­da­gar än de fles­ta på ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.