HUR SKA FU­LA TOR­GET SE UT I FRAM­TI­DEN?

Nu ska gö­te­bor­gar­na få rös­ta på tre för­slag som ska lyf­ta Skanstor­get. Men att be­va­ra det som det är är in­te ett al­ter­na­tiv.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors 0736-201459 kristi­an.ri­sen­fors @go­te­borg­di­rekt.se

Skanstor­get står in­för en för­vand­ling. I Gö­te­borgs Stads mar­kan­vis­nings­täv­ling åter­står nu en­dast tre för­slag på hur tor­get ska ut­veck­las. Ak­tö­rer­na som har ta­git fram för­sla­gen har haft fle­ra reg­ler att för­hål­la sig till.

– I själ­va täv­lings­upp­gif­ten har vi haft gans­ka många kri­te­ri­er där man har fått re­do­vi­sa många siff­ror. Bland an­nat skul­le det fin­nas cir­ka 200 lä­gen­he­ter i blan­da­de stor­le­kar, bå­de hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter, och en par­ke­ring un­der jord. Se­dan skul­le det fin­nas med en cy­kel­par­ke­ring, kom­mer­si­el­la pub­li­ka lo­ka­ler som ska bi­dra till ett ak­tivt stads­liv, en för­sko­la med fy­ra av­del­ning­ar och deras ute­mil­jö och en yta med en torg­funk­tion. In­te minst har man fått för­hål­la sig till övrig be­byg­gel­se i om­rå­det på ett smak­fullt sätt och att man be­ak­tat den käns­li­ga kul­turmil­jön, sä­ger Joel Blom­gren på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Nu kan gö­te­bor­gar­na rös­ta på vil­ket för­slag man tyc­ker är bäst. De tre fi­na­lis­ter­na är:

För­slag A: Emellan och emel­lanåt

För­slag B: Ha­ga hjär­ta Linné

För­slag C: Knytkalas Röst­ning­en på­går mel­lan den 9 och 23 oktober. För att del­ta mås­te man va­ra folk­bok­förd i Gö­te­borg, va­ra 16 år el­ler äld­re och ha ett ban­kid.

Ef­ter att en vin­na­re ko­rats tas be­slut i fas­tig­hets­nämn-

den in­nan års­skif­tet.

– Tan­ken är att det är ett for­ma­li­a­be­slut. En mar­kan­vis­ning mås­te ges av fas­tig­hets­nämn­den. Den som har fått flest rös­ter vin­ner, sä­ger Joel Blom­gren.

Det finns kri­tik mot att byg­ga på Skanstor­get över hu­vud ta­get. Vad har du att sä­ga om den kri­ti­ken?

– Vi har fått ett upp­drag från fas­tig­hets­nämn­den att ge­nom­fö­ra mar­kan­vis­ning för den här plat­sen. Po­li­ti­ker­na i bå­de bygg­nads­nämn­den och fas­tig­hets­nämn­den vill se ut­veck­ling på Skanstor­get och då har de här vill­ko­ren fun­nits med, sä­ger Joel Blom­gren.

Kri­ti­ken hand­lar bland an­nat om att ut­sik­ten mot Skan­sen Kro­nan för­svin­ner. Stäm­mer det?

– Sikt­lin­jen mot Skan­sen Kro­nan har fun­nits med i rikt­lin­jer­na så al­la för­slag har fått vi­sa hur man till­go­do­ser det. Samt­li­ga för­slag har re­do­vi­sat per­spek­tiv­bil­der där man i prin­cip står på ga­tan och ser vyn mot Skan­sen Kro­nan, sä­ger Joel Blom­gren.

Det är fort­fa­ran­de svårt att sä­ga när nya Skanstor­get kom­mer va­ra klart men be­döm­ning­en är att det in­te är fö­re 2025.

Bland an­nat skul­le det fin­nas cir­ka 200 lä­gen­he­ter i blan­da­de stor­le­kar, bå­de hy­res­rät­ter och bo­stads­rät­ter, och en par­ke­ring un­der jord.

FOTO: FAS­TIG­HETS­KON­TO­RET FOTO: FAS­TIG­HETS­KON­TO­RET FOTO: FAS­TIG­HETS­KON­TO­RET

FÖR­SLAG A: EMELLAN OCH EMEL­LANÅT FÖR­SLAG. Det för­slag som får flest rös­ter är det för­slag som vin­ner och är det för­slag fas­tig­hets­kon­to­ret kom­mer att job­ba vi­da­re på. FÖR­SLAG C: KNYTKALAS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.