Sil­ver grä­ver guld i fa­vo­rit­lan­det

Han hop­pa­de av sitt livs­pro­jekt Hardco­re Su­pers­tar. Trött på rock’n’roll, på tur­né­liv och en usel lön. Så på rock­tå­get igen 2015 för en so­lo­kar­riär som kra­scha­de. Nu har fått en and­ra chans. För­re Hardco­re Su­pers­tar har fått en and­ra chans med sin so­lo­kar

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter - KAI MAR­TIN NYFIKEN PÅ ... Te­le­fon: 070-863 90 37 E-post: ka­i­mar­tin@go­te­borg­di­rekt.se Text och foto: Kai Mar­tin

Det är som 44 år gam­mal har han kom­mit till in­sikt och är för­vå­nad över att det skett först nu.

– Det har krävts många smäl­lar för att få mig att vak­na. Men att gå i sam­ma fot­spår fram­kal­lar ång­est, sä­ger Thomas Sil­ver.

Han tit­tar till­ba­ka tre år då han i bör­jan på 2015 var på väg till­ba­ka som ar­tist ef­ter av­hop­pet från Hardco­re Su­pers­tar 2008. Nu var det dags att ta kli­vet upp på sce­nen, nu som so­lo­ar­tist. De­bu­tal­bu­met var färdigt, en tur­né i Eu­ro­pa vän­ta­de. Pro­ble­met var ba­ra att Thomas Sil­ver gick på an­ti­de­pres­si­va me­di­ci­ner. In­te för­en­ligt med rock’n’rolliv, fram­för allt in­te med al­ko­hol.

Det var in­te ba­ra so­lo­kar­riä­ren som tog tvär­stopp, även han kra­scha­de och hans re­la­tion med sin livs kär­lek.

Bätt­re självin­sikt

Thomas Sil­ver in­såg att han var tvung­en att änd­ra sig. Men det sked­de in­te över en dag. Han lyc­ka­des re­pa­re­ra sin re­la­tion. Nu är han se­dan två må­na­der ock­så helt ren från sprit och dro­ger.

– Jag är spik nyk­ter och det är så skönt att va­ra kniv­skarp i al­la si­tu­a­tio­ner, sä­ger han.

– Länge trod­de jag att jag in­te träf­fat rätt folk. Att det var fel på allt och al­la. Så var det mig det hand­la­de om.

Så med ett fär­di­gin­spe­lat al­bum fick

Länge trod­de jag att jag in­te träf­fat rätt folk. Att det var fel på allt och al­la. Så var det mig det hand­la­de om.

han till slut ett skiv­kon­trakt. Med ita­li­ens­ka Vol­ca­no Re­cords, som nu släp­per ”The go­spel ac­cor­ding to Thomas” över he­la värl­den i slu­tet av no­vem­ber.

Ita­li­en har ock­så bli­vit hans spel­plats med ett ita­li­enskt band som han tur­ne­rar med. Che­fen för det he­la är – Thomas Sil­ver.

– När al­bu­met var färdigt und­ra­de jag vad jag skul­le gö­ra. Skul­le det släp­pas av ett eng­elskt, tyskt el­ler till och med svenskt bo­lag. Nej, det var två ita­li­ens­ka som var in­tres­se­ra­de, där ett var mer su­get än det and­ra. Så nu har jag inga ma­na­gers ut­an be­stäm­mer allt själv, sä­ger han.

– Det kanske in­te all­tid blir så myc­ket gjort. Men jag har å and­ra si­dan en mer la­gom am­bi­tion och ser in­te läng­re än att jag vill gö­ra ett al­bum till.

I Ita­li­en har han fått en trygg­het och möj­lig­het att spe­la.

– Det finns fort­fa­ran­de spel­stäl­len i mins­ta by. Det är in­te så van­ligt läng­re. Kanske ba­ra i Tyskland. Det är skönt att tur­ne­ra med mitt ita­li­ens­ka band där ba­sis­ten Da­ni­e­le Pe­tri bli­vit min bäs­ta vän.

Det är ock­så i Ita­li­en, när­ma­re be­stämt i Flo­rens som vi­de­on till sing­eln ”D day” (se vi­de­on här) är in­spe­la­de. Med i den finns mi­mar­tis­ten Lindsey Kemp, en men­tor för bå­de Da­vid Bowie och Ka­te Bush, som med den gjor­de sitt sista film­in­spel­ning. Ba­ra nå­gon må­nad se­na­re av­led han i sitt hem.

– Han bru­ka­de in­te tac­ka ja till att gö­ra vi­de­or, men fick ge­nom kon­tak­ter hö­ra lå­ten och sa ja. Det var en gent­le­man, vi sjöng ihop och pra­ta­de om att gö­ra nå­got mer ihop. Det hann vi in­te. Jag sak­nar ho­nom.

Sup­port från fan­sen

– Tur i otu­ren så har jag fått sup­port från hans fans och det har öppnat en dörr. Men det kanske ha­de hänt även om han ha­de levt.

Thomas Sil­ver be­rät­tar han re­la­tio­nen med Lindsey Kemp lik­na­de den han ha­de med Lem­my, Motör­he­ads led­fi­gur och grun­da­re.

– Ja, vi gick fan­tas­tiskt bra ihop. Han ha­de ett stort hjär­ta och var otro­ligt in­tel­li­gent. Då jag var gi­tarr­rod­da­re hos dem fick jag all­tid en halv­tim­me i hans loge. Han släng­de ut al­la and­ra för att vi skul­le spe­la Be­at­le­slå­tar. Jag spe­la­de och han sjöng.

FOTO: KAI MAR­TIN

NY CHANS. Thomas Sil­ver kra­scha­de sin förs­ta so­lo­kar­riär 2015. Nu hel och ren har han fått en ny chans, som han tar på all­var.

VÄN­NER. Thomas Sil­ver fick chan­sen att gö­ra en vi­deo med mi­mar­tis­ten Lind­say Kemp, som av­led kort ef­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.