Bran­den för­änd­ra­de Gö­te­borg för all­tid

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

G öte­borg Di­rekts yngs­te med­ar­be­ta­re var fy­ra år och sov sä­kert sött se­dan tim­mar till­ba­ka när förs­ta lar­met kom in till rädd­nings­tjäns­ten 23.42 tors­da­gen 29 ok­to­ber 1998. Följakt­li­gen har han inga per­son­li­ga min­nen från ka­ta­stro­fen som för­änd­ra­de Gö­te­borg i grun­den och för all­tid. De fles­ta and­ra gö­te­bor­ga­re var ock­så ove­tan­de om tra­ge­din och dess ohygg­li­ga om­fatt­ning tills långt in på för­mid­da­gen. För det slum­pa­de sig så att fre­da­gen, All­hel­go­naaf­ton, på den ti­den var tid­nings­fri dag ef­tersom lör­da­gen var helg­dag. Så ing­en av sta­dens två morgon­tid­ning­ar kom ens ut da­gen ef­ter ka­ta­stro­fen. Själv und­ra­de jag över flag­gor­na på halv stång vid Eriks­bo torg när jag för­se­nad och yr­va­ken skul­le läm­na på da­gis på mor­go­nen. Men min­net av ex­tra­sänd­ning­ar­na, när jag väl fått igång ra­di­on, kom­mer ald­rig att blek­na. Läng­re fram i tid­ning­en be­rät­tar Roz­beh Asla­ni­an för vår Li­na Pers­son om si­na min­nen av den fa­sans­ful­la nat­ten och om den 20 år långa re­sa han gjort ge­nom sorg, för­tviv­lan, hat och – till sist – för­lå­tel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.