Sto­ra av­stäng­ning­ar på Del­sjö­vä­gen

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

I feb­ru­a­ri näs­ta år star­tar fle­ra ar­be­ten på Del­sjö­vä­gen. Det hand­lar bland an­nat om en ron­dell, en pen­del­cy­kel­ba­na och sto­ra sta­bi­li­se­rings­åt­gär­der.

Ar­be­te­na in­ne­bär att Del­sjö­vä­gen mel­lan Skårs­ga­tan och Sto­ra­gårds­ga­tan kom­mer va­ra av­stängd för for­donstra­fik mel­lan feb­ru­a­ri till hös­ten 2019. Där­e­mot kom­mer gå­en­de och cy­klis­ter kun­na ta sig fram som van­ligt.

For­donstra­fi­ken kom­mer ock­så på­ver­kas av and­ra ar­be­ten längs Del­sjö­vä­gen men där är det in­te ak­tu­ellt med nå­gon av­stäng­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.