Slott kan bli för­sko­la på Dans­ka vägen

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg -

Vil­la Överås på Dans­ka Vägen kan bli för­sko­la och äldre­bo­en­de och om­giv­ning­en runt om­kring kan få ny be­byg­gel­se med om­kring 70 lä­gen­he­ter. Det fram­går av fas­tig­hets­nämn­dens be­slut som ger Wal­len­stam en di­rek­tan­vis­ning för att ut­veck­la om­rå­det.

Di­rek­tan­vis­ning in­ne­bär att inga and­ra bygg­fö­re­tag har fått va­ra med i pro­ces­sen, ef­tersom Wal­len­stam re­dan äger Vil­la Överås.

För att få mar­kan­vis­ning­en ställ­de Fas­tig­hets­kon­to­ret en rad kri­te­ri­er. Bland an­nat att kul­turmil­jö och na­tur­vär­den ska vär­nas och att park­om­rå­det in­te får stängs­las, med un­dan­tag för en even­tu­ell för­sko­le­gård. Ett an­nat krav var att be­byg­gel­sen ska ha en re­stau­rang, ett café el­ler an­nan lämp­lig publik verk­sam­het för bo­en­de i om­rå­det.

Vil­la Överås bygg­des 1861 av den skots­ke in­du­stri­mag­na­ten Ja­mes Dick­son.

FO­TO: WIKIPEDIA

BYGGS OM. Vil­la Överås kan få ny be­byg­gel­se i sin när­mas­te om­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.