Fär­re EU-mi­gran­ter i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors

I takt med att vil­jan att ge peng­ar till hem­lö­sa EU-mi­gran­ter har mins­kat har ock­så fär­re per­so­ner kom­mit till Gö­te­borg.

– Det hand­lar allt­så om plat­ser, in­te grup­per el­ler in­di­vi­der. I fle­ra fall hand­lar det om män­ni­skor som bor på ett stäl­le och se­dan flyt­tar till ett an­nat om­rå­de om den förs­ta boplat­sen av­veck­las, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

Hit­tills i år har 78 bo­sätt­ning­ar av­veck­lats i Gö­te­borg. Det kan be­ro på att Fas­tig­hets­kon­to­rets sam­ord­na­re haft syn­punk­ter på pla­ce­ring­en av bo­sätt­ning­en – att den lig­ger nä­ra järn­vägs­spår el­ler mo­tor­väg el­ler att det har bli­vit skrä­pigt på plat­sen.

Den van­li­gas­te or­sa­ken är dock att grup­per har fått in­for­ma­tion och hjälp och själv­mant läm­nat plat­sen.

– Vi ar­be­tar myc­ket med att ta kon­takt med grup­pen – för­sö­ka ta re­da på vad det är de vill och vad vi kan hjäl­pa dem med. Om vi kan stöd­ja dem när de vill åka hem el­ler stöd­ja här i Sve­ri­ge – till ex­em­pel i möj­lig­he­ten att för­sör­ja sig här. En svå­rig­het där är språ­ket, många ta­lar var­ken svens­ka el­ler eng­els­ka. Men vi in­for­me­rar mål­grup­pen om bå­de rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter, sä­ger Ragn­hild Ekelund.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KARTLÄGGNING. Det finns just nu en sam­stäm­mig bild att an­ta­let EU-mi­gran­ter som för­sör­jer sig i ga­tu­mil­jö har mins­kat nå­got.

Gabri­el Tju­lan­der, Li­na Pers­son, Kristi­an Ri­sen­fors, Li­na Isaks­son · Te­le­fon: 070-466 90 51 · E-post: re­dak­t[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.