Kor­ta­re av­stäng­ning på Älvs­borgs­bron

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

I sep­tem­ber kun­de Gö­te­borg Di­rekt av­slö­ja hur re­no­ve­rings­ar­be­te­na på Älvs­borgs­bron skul­le ge stor tra­fik­på­ver­kan de kom­man­de tre åren när två av sex kör­fälts stängs av i oli­ka etap­per.

Nu står det klart att de mest tra­fik­på­ver­kan­de ar­be­te­na kor­tas ner från nio må­na­der t till tre näs­ta år.

– Vi är stol­ta över att kun­na pre­sen­te­ra den­na lös­ning för nä­rings­li­vet och al­la tra­fi­kan­ter. Vi har hit­tat en ni­vå som är väl av­vägd mel­lan sam­hälls­kost­na­der och stör­ning­ar och kra­vet vi har på att få ut mesta möj­li­ga för vår skat­te­fi­nan­si­e­ra­de verk­sam­het, sä­ger Erik Lööv som är Tra­fik­ver­kets chef för un­der­håll i Väst.

Mel­lan 2019 och 2021 ska be­tong och täts­kikts­ar­be­te ut­fö­ras i oli­ka etap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.