Ma­gasins­ga­tan får oran­ge­ri

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Ar­til­le­ri­hal­lar­na vid Ma­gasins­ga­tan får sig en re­jäl upp­fräsch­ning. Bland an­nat med ett nytt oran­ge­ri som vän­tas va­ra klart in­nan som­ma­ren.

– Vi vill be­va­ra at­mo­sfä­ren, sti­len och den uni­ka käns­lan vid Ar­til­le­ri­stal­lar­na och Ma­gasins­ga­tan och sam­ti­digt ge för­ut­sätt­ning­ar för verk­sam­he­ter­na på plats att ut­veck­las. He­la om­rå­det är re­dan idag ett triv­samt nav och ge­nom att kom­plet­te­ra be­fint­li­ga bygg­na­der med ett oran­ge­ri får plat­sen yt­ter­li­ga­re en di­men­sion, sä­ger Ma­ri­na Fritsche, re­gi­on­chef för Wal­len­stam i ett press­med­de­lan­de.

Oran­ge­ri­et blir 60 kvadrat­me­ter stort och gör det möj­ligt för da Mat­te­os kun­der att sit­ta ute året om.

FOTO: KAKA ARKITEKTER

NYTT. Det blir ett oran­ge­ri med gla­sa­de par­ti­er i spröjs, lim­trä­bal­kar och smi­des­de­tal­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.