MASTHUGGET

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

Mån­dag 29 ok­to­ber Kloc­kan 21.07 På Stig­bergstor­get ses två vux­na män klott­ra på Hem­köp. Vitt­nen till ska­de­gö­rel­sen ring­er po­lis och föl­jer ef­ter män­nen när dom går från plat­sen. Po­lis­pa­trull kan säk­ra bäg­ge män­nen, en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se skrivs.

STENPIREN

Mån­dag 29 ok­to­ber Kloc­kan 02.17 När po­lis­pa­trull skul­le stop­pa och kon­trol­le­ra en mo­tor­cy­kel i cen­tra­la Gö­te­borg stan­na­de in­te mo­tor­cy­kel­fö­ra­ren på stopp­tec­ken från po­lis­pa­trul­len. På mo­tor­cy­keln åk­te två per­so­ner. Mo­tor­cy­keln miss­tänks va­ra stu­len. Vid Ot­ter­häl­la­ga­tan över­ger de mo­tor­cy­keln. En av de miss­tänk­ta grips di­rekt. Den and­ra man­nen spå­ras upp nå­got se­na­re. Bå­da miss­tänks för till­grepp av mo­tor­cy­keln. Fö­ra­ren miss­tänks dess­utom för dro- Fre­dag 26 ok­to­ber Kloc­kan 04.02 En man ring­er till po­li­sen och sä­ger att han i när­he­ten av Kungsports­plat­sen rå­nats på sin jac­ka och kon­tan­ter. Den man som rå­na­de ho­nom ho­ta­de med kniv. I när­he­ten kan po­lis­pa­trull gri­pa en man miss­tänkt för rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.