HE­LE­NA SKA­PAR MÖJ­LIG­HE­TER FÖR NY­AN­LÄN­DA OCH FÖ­RE­TA­GA­RE

Lo­ka­la jobb­mäs­san Op­por­tu­ni­ty Day öpp­nar dör­rar för gö­te­bor­ga­re.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­fors@go­te­borg­di­rekt.se

GÖ­TE­BORG Långa kö­er sling­rar sig längs mont­rar­na på mäss­gol­vet. Stäm­ning­en är bå­de ner­vös och upp­slup­pen.

Op­por­tu­ni­ty Day an­ord­nas för tredje året i rad på Post­ho­tel­let i cen­tra­la Gö­te­borg. Ett 30-tal fö­re­tag sö­ker ar­bets­kraft, runt 500 ny­an­län­da sö­ker jobb. Ho­tel­let fun­ge­rar den­na dag som en mö­tes­plats för jobb och in­teg­ra­tion.

Vid en av mont­rar­na står in­gen­jö­ren Ehab Al­boush, 28 år. För­ra året var han en av dem som sök­te jobb. Nu är han tills­vi­da­re­an­ställd och re­pre­sen­te­rar sin nya ar­bets­plats.

– Jag vet hur det känns. Jag kom till Sve­ri­ge för drygt tre år se­dan. Ef­ter SFI sök­te jag fle­ra jobb men jag fick ald­rig nå­got svar. Här be­hö­ver man in­te knac­ka på någ­ra dör­rar. Al­la dör­rar är öpp­na, sä­ger han. ’’Per­son­li­ga mö­tet av­gjor­de’’ På Op­por­tu­ni­ty Day ham­na­de han vid Aros electro­nics mon­ter.

– Jag var ner­vös. Till­slut sa jag ” Vad gör ni här”. De bör­ja­de skrat­ta och be­rät­ta­de att de sök­te per­so­ner att an­stäl­la. Jag be­rät­ta­de att jag sök­te jobb. Det blev ett ro­ligt förs­ta in­tryck. Jag läm­na­de mitt CV och fick gå på en in­ter­vju re­dan ef­ter en halv­tim­me. Någ­ra da­gar se­na­re fick jag häl­sa på fö­re­ta­get och ha en in­ter­vju till. Den 5 no­vem­ber var jag på Op­por­tu­ni­ty Day, den 15 no­vem­ber bör­ja­de jag job­ba. Det per­son­li­ga mö­tet var av­gö­ran­de, sä­ger Ehab Al­boush. Hur kän­des det?

– Det var jät­te­ro­ligt! Jag blev jät­te­glad. På ett sätt var det som att jag fick ett liv, ett an­nat liv.

Årets Op­por­tu­ni­ty Day har fle­ra nyheter. Bland AIro­bo­ten Teng­ai som möj­lig­gör en för­doms­fri re­kry­te­ring. Ro­bo­ten iden­ti­fi­e­rar en­dast kom­pe­tens och läg­ger ing­en vär­de­ring ex­em­pel­vis namn, ål­der, ur­sprung el­ler kön .

et en­daDkra­vet på de ar­bets­sö­kan­de är att man ska ha till­stånd att job­ba i Sve­ri­ge. Som fö­re­tag mås­te man ha le­di­ga tjäns­ter att er­bju­da, och in­tres­set för att få va­ra med har ba­ra ökat.

– Förs­ta året satt vi i tea­met och ring­de över 500 fö­re­tag för att få dom 25 jobb- match­fö­re­ta­gen. I år har vi ringt 1. Det är en mer po­si­tiv ton nu. Fler pra­tar om af­färsnyt­tan med mång­fald, sä­ger He­le­na Lin­dahl, pro­jekt­le­da­re för Op­por­tu­ni­ty Day.

Var­för kom­mer fö­re­ta­gen nor­malt in­te i kon­takt med den här grup­pen ar­bets­sö­kan­de?

– Det finns fle­ra skäl som vi får hö­ra. Man har in­te tid och är för be­kväm för att hit­ta nya nät­verk, man är rädd för det okän­da – för­do­mar, och man be­hö­ver se go­da ex­em­pel för att or­ka en­ga­ge­ra sig – ”whats in it for me?”. Som fö­re­tag vill man se af­färsnyt­tan. Se­mi­na­rie­pro­gram Utö­ver jobb­match­ning har Op­por­tu­ni­ty Day ett se­mi­na­rie­pro­gram dit fö­re­tag är in­bjud­na för att få lä­ra sig just det­ta. Till ex­em­pel att san­no­lik­he­ten att gö­ra eko­no­misk vin­ning är 35 pro­cent stör­re för fö­re­tag med hög­re et­nisk mång­fald.

– Vi vill väga upp den ne­ga­ti­va bil­den man får bland an­nat me­dia. På se­mi­na­ri­et har bland an­nat en kil­le som he­ter Omar Als­ho­g­re be­rät­tat att trau­man ock­så kan bli en driv­kraft. Han kom till Sve­ri­ge för tre år se­dan ef­ter tre år på Sed­naya-fäng­el­set i Da­mas­kus. Då väg­de han 37 ki­lo. Nu är han trai­nee på Bo­ston Con­sul­ting Group och pra­tar fly­tan­de svens­ka och eng­els­ka, sä­ger He­le­na Lin­dahl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.