Än­nu ett torn vid Li­se­berg

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der

Gö­te­borg pla­ce­rar sig åter igen på en fjär­de­plats över värl­dens grö­nas­te stä­der när Tra­vel­bird sam­man­ställt sitt Green ci­ty in­dex 2018. Reyk­ja­vik på Is­land top­par lis­tan med 410 kvadrat­me­ter gröny­ta per per­son och näs­tan 10 pro­cent av sta­den är stämp­lat som na­tur­re­ser­vat.

I för­ra årets mät­ning låg Gö­te­borg även då på fjär­de plats. I stort sett är lis­tan den sam­ma bort­sett från att Ham­burg klätt­rar upp från ni­on­de­plats till sjun­de­plats. Sta­den öka­de sin gröny­ta från 114,07 kvadrat­me­ter per per­son till 189,70.

– Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen har rap­por­te­rat att stads­grö­na ut­rym­men hjäl­per in­di­vi­der att kän­na sig mer av­slapp­na­de, mins­kar stress­ni­vå­er­na och även skyd­da mot skad­li­ga för­ore­ning­ar, sä­ger Fio­na Van­der­broeck, Chi­ef Tra­vel­ler Of­fi­cer vid Tra­vel­bird i ett press­med­de­lan­de.

Re­sul­ta­tet är ba­se­rat på en jäm­fö­rel­se mel­lan de störs­ta OECD- län­der­na och 50 hand­ploc­ka­de stä­der, med fo­kus på fram­stå­en­de tu­rist­mål. För var­je plats har man tit­tat på grönt ut­rym­me ut­i­från tre per­spek­tiv- na­tur­ligt, konst­gjort och livs­me­dels­pro­duk­tion. Man jäm­för­de även mäng­den av oli­ka ty­per av gröns­ka som skogs­mark, par­ker, of­fent­li­ga träd­går­dar, golf­ba­nor, frukt­träd­går­dar, vin­går­dar och bond­går­dar.

– Det här in­dex­et lyf­ter fram de oli­ka grö­na stä­der­na runt om i världen, sä­ger Fio­na Van­der­broeck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.