Femå­ring hit­ta­de hasch på för­sko­lan

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

En femå­ring hit­ta­de i för­ra vec­kan hasch på går­den ut­an­för sin för­sko­la i Cent­rum. ”Jag blev choc­kad och för­stod di­rekt vad det var”, sä­ger hans mam­ma.

En femå­ring i cent­rum hit­ta­de i för­ra vec­kan hasch på går­den ut­an­för sin för­sko­la.

– Jag blev choc­kad och för­stod di­rekt vad det var, sä­ger hans mam­ma.

GÖ­TE­BORG

Adam är fem år och sam­lar på fi­na ste­nar och pin­nar. När han är ute bru­kar fic­kor­na bli ful­la. I för­ra vec­kan hit­ta­de han nå­got han trod­de var ste­nar ut­an­för sin för­sko­la i cen­tra­la Gö­te­borg. Men det var in­te ste­nar. I tors­dags kväll vi­sa­de han upp sitt se­nas­te fynd för si­na för­äld­rar.

– Jag blev choc­kad och för­stod di­rekt vad det var. Han sa att han trod­de det var ste­nar men att de luk­ta­de li­te kons­tigt och att han in­te ha­de sma­kat på den, sä­ger Adams mam­ma. Hur re­a­ge­ra­de din son? – Han för­stod nog på min re­ak­tion att det var någon­ting farligt. Men vi pra­ta­de om att ald­rig sma­ka på nå­got som han hit­tar ute. Nu såg det här in­te så ap­tit­ligt ut men det kan ju va­ra ta­blet­ter och an­nat som ser ut som go­dis.

De ring­de po­li­sen som sa att de skul­le läm­na in nar­ko­ti­kan på po­lis­sta­tio­nen vid Stam­pen da­gen ef­ter.

– Och det gjor­de vi. Po­li­sen blev upp­rörd över att det var ett barn som ha­de hit­tat det och att det var gans­ka myc­ket. De skul­le gö­ra en an­mä­lan, sä­ger femå­ring­ens mam­ma.

Hän­del­sen har ock­så an­mälts till för­sko­lan.

Det hän­der då och då att barn hit­tar nar­ko­ti­ka. Men att för­sko­lor skul­le va­ra mer ut­sat­ta än and­ra plat­ser är en­ligt po­li­sen svårt att sä­ga.

– Vi vet in­te om det är en till­fäl­lig­het el­ler in­te att de an­vän­der de här plat­ser­na. Vi får åter­kom­man­de fynd av nar­ko­ti­ka på skol­om­rå­den. Det kan ock­så be­ro på att bar­nen, spe­ci­ellt de yng­re, är ny­fik­na och lät­ta­re hit­tar sa­ker som är göm­da ute, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Ste­fan Gustafs­son.

FO­TO: PRI­VAT/ ARNE AN­DERS­SON

HASCH. Femå­ring­en trod­de att han ha­de hit­tat ste­nar till sin sten­sam­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.