Även­ty­ra­ren An­ne­lie bang­ar in­te för nya ut­ma­ning­ar

Hon har va­rit på top­pen av värl­den och i ha­vets djup. Hon har va­rit på värl­dens al­la kon­ti­nen­ter. Men ing­en­stans ut­an in­re frid, en hjälp att fo­ku­se­ra på de även­tyr och upp­drag hon tar sig an. FÖRELÄSARE. An­ne­lie Pom­pe re­ser bå­de ut i värl­den och in i sj

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Text och fo­to: Kai Mar­tin

I HÖNÖ ett SMS skri­ver hon att vi ska träf­fas vid Olin­ders på Hönö Klå­va för att ta oss till Län­kar­nas vik – ”ett fint fo­to­stäl­le”. Hon kom­mer med en färg­grann, men de­fi­ni­tivt an­vänd dam­cy­kel och hun­den Douglas, en sjumå­na­der gam­mal Spansk vat­ten­hund. För­stås. Ha­vet är ju ett av An­ne­lie Pom­pes vik­ti­gas­te ele­ment.

– Den här ra­sen kan sim­ma ned till tio me­ter, be­rät­tar hon un­der pro­me­na­den till havs­ban­det där fo­to­gra­fe­ring­en ska ske.

Hon har be­stämt plats med av­sikt, för det var i vatt­net vid Län­kar­nas vik som hon en gång lär­de sig dy­ka. Den re­san ned i ha­vets djup som har gett hen­ne re­kor­det i fri­dyk­ning och det i en sport som hon in­te egent­li­gen skul­le kla­ra av.

– Nej, det stäm­mer. Jag fick hö­ra att mi­na lung­or var för små, sä­ger hon.

Men An­ne­lie Pom­pe är en kvin­na som länge har ve­tat vad hon ve­lat och ställt in fo­kus ef­ter det. Som när hon som 10-åring fick se ett TV-pro­gram om Mount Eve­rest och be­stäm­de sig för att be­sti­ga det. Det tog 20 år så var det gjort. Ett halv­år ti­di­ga­re ha­de hon sti­git ned till 126 me­ter i Rö­da ha­vet, ett världs­re­kord. In­te il­la för nå­gon med för små lung­or som re­kom­men­de­ra­des att hål­la sig ifrån fri­dyk­ning.

– Men jag bör­ja­de stret­cha mi­na lung­or och se­dan gick det.

Män vill hö­ra om även­ty­ren, kvin­nor om det in­re. Men allt följs ju åt. Ing­et även­tyr ut­an att för­änd­ras på in­si­dan.

Jo, det lå­ter själv­klart. Men är för­stås in­te det. Å and­ra si­dan är in­te An­ne­lie Pom­pes liv själv­klart. Hen­nes jobb är även­ty­ra­re, hon har be­sökt samt­li­ga sju kon­ti­nen­ter där hon har be­sti­git de sju högs­ta top­par­na på re­spek­ti­ve kon­ti­nent.

– För Mount Eve­rest för­be­red­de jag mig med att bör­ja med berg på 5 000 me­ter, se­dan 6 000 me­ter och där­ef­ter 7 000 me­ter.

Ja, det lå­ter fort­fa­ran­de själv­klart då hon be­rät­tar det. Kanske för öd­mjuk­he­ten in­för upp­dra­get att be­sti­ga 8 848 me­ter högt ber­get i Hi­ma­laya el­ler för att ut­an syr­gas ta sig ned 126 me­ter un­der havs­y­tan.

Men ing­en av hen­nes re­sor ut i värl­den – oav­sett otill­gäng­lig­het, höjd el­ler djup – ha­de va­rit möj­lig ut­an hen­nes in­re styr­ka, möj­lig­he­ten att fo­ku­se­ra och kän­na frid.

Om det­ta hand­lar hen­nes nya bok ”En även­ty­ra­res gui­de till in­re lugn – ge­nom men­tal trä­ning, mind­full­ness och bätt­re and­ning”.

– Det är en in­sikt jag har fått på sisto­ne, att allt jag har gjort har jag kun­nat gö­ra för det jag har gjort på in­si­dan. Jag har dess­utom fått väl­digt myc­ket fler frå­gor om den in­re re­san än om fri­dyk­ning då jag fö­re­lä­ser, sä­ger An­ne­lie Pom­pe. Är det skill­nad på män och kvin­nor som frå­gar? – Jo. Hon skrat­tar. – Män vill hö­ra om även­ty­ren, kvin­nor om det in­re. Men allt följs ju åt. Ing­et även­tyr ut­an att för­änd­ras på in­si­dan.

An­ne­lie Pom­pe är en rast­lös män­ni­ska, men ock­så mål­med­ve­ten. Boken har gått fort att skri­va, kanske ett halv­år.

– Men jag har ju svårt att sit­ta stil­la en dag. Det har bli­vit myc­ket löp­ning, padd­ling, surf, cyk­ling och fri­dyk­ning mel­lan skri­van­det, sä­ger hon.

Och se­dan en tid till­ba­ka ock­så Douglas, den char­mi­ga hun­den som häl­sar ar­tigt och vil­ligt lå­ter sig klap­pas, men som helst är i sin mat­tes när­het. Hun­den är en del i stra­te­gin att fak­tiskt hål­la sig mer på hem­ma­plan. In­te helt lätt för en även­ty­ra­re av An­ne­lie Pom­pes mått.

– Jag vill fly­ga mind­re av hän­syn till mil­jön. Det finns på mitt sam­ve­te. Med Douglas blir det lät­ta­re att va­ra hem­ma.

NÄ­RA NA­TU­REN. An­ne­lie Pom­pe är på plat­ser där hon bäst trivs, som ute i na­tu­ren. Här vid kust­ban­det på Hönö.

MED HUND. Sjumå­na­ders hun­den Douglas är nytt säll­skap i An­ne­lie Pom­pes liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.