LIV­RÄD­DA FÖR STAG­NA­TION

Stän­dig mu­si­ka­lisk ut­veck­ling är mot­tot för rock­ban­det Fre­ak Kit­chen. Nu släp­per de sitt ni­on­de al­bum.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin

För­sök sät­ta fing­ret på Fre­ak Kit­chen och det är lätt att det slin­ter un­dan. Se­dan star­ten har Gö­te­borg­ban­det, lett av gi­tar­rekvli­bris­ten ”Ia” Eklund, stän­digt sökt sig vi­da­re. Bå­de på grund av rast­lös­het och ny­fi­ken­het. Me­tal, hård­rock, pro­gres­siv, pop… Ing­en vet. Knap­past ens ban­det självt. Men en sak är tri­on över­ty­ga­de om.

– Ja, vi är liv­räd­da för stag­na­tion, sä­ger ”Ia” Eklundh.

– Jag skul­le dö av tristess om jag in­te fick vi­sa var jag är här och nu. Nu spe­lar jag på en åt­ta­sträng­ad gi­tarr med tem­pe­ra­de band. Då får man in­te va­ra rädd för att gö­ra fel. Det hän­der var­je kväll att vi får stan­na och ta om. Det är nå­got mänsk­ligt.

– Nej, du är ju ald­rig rädd el­ler be­kväm, skju­ter Chris­ter Hysén som känt sin band­le­da­re se­dan ton­å­ren.

– Jag minns nå­got som du sa i slu­tet av ton­å­ren som jag ta­git med mig: ”Jag lär ut al­la mi­na trick för att lä­ra mig nya”. Det är mo­digt.

När jag träf­far ”Ia” Eklundh och ba­sis­ten Chris­ter Hysén är de två ut­va­ka­de mu­si­ker nyss hem­kom­na från spel­ning­ar i Fin­land. Men, nej, det är in­te tufft rock’n’roll-liv för den hårt ar­be­tan­de tri­on.

”Ia” Eklundh gör dag­li­gen 100 arm­häv­ning­ar för att kla­ra av sitt gi­tarr­spel. Lägg till det fle­ra tim­mars pro­me­na­der med hun­dar­na när han är hem­ma i bo­sta­den ut­an­för Gö­te­borg. Chris­ter Hysén är ex­tremspor­ta­re som löp­te 75 kilo­me­ter för den go­da sa­kens skull, men som på grund av knäpro­blem hål­ler sig till 5 kilo­me­ter , men i mör­ker med pann­lam­pa för ut­ma­ning­ens skull. Plus gym, för­stås. Trum­mi­sen Björn Fryklund löp­trä­na­re och är stän­digt igång med si­na trum­mor som lä­ra­re.

– På scen är det ma­gi. Nå­got som jag skul­le vil­ja un­na kon­torsnis­sar­na att få upp­le­va. Jag ska ska­pa mu­sik till jag tril­lar av pinn, sä­ger ”Ia” Eklundh.

– Men vi är in­te gjor­da för att sit­ta 17 tim­mar på ett flyg­plan till Australien. Det sli­ter dess­utom med al­la se­na kväl­lar. Så på scen kan det va­ra ett slags ka­tar­sis där jag in­te kän­ner av nå­gon ond rygg. Men jag kan va­ra ett ras ef­teråt.

Chris­ter Hysén in­stäm­mer.

– Man sit­ter ju som en ost­bå­ge när man re­ser. Li­ka­dant i mitt jobb som ta­tu­e­ra­re.

Lägg till ett sunt liv på re­sor­na, för­u­tom mo­tio­ne­ran­de, och ni har ett in­te ba­ra nyk­tert ut­an ock­så ny­tert fun­de­ran­de band.

– Det är en skön käns­la att vak­na va­ken, som Chris­ter Hysén för­kla­rar det.

Fre­ak Kit­chen har i den här kon­stel­la­tio­nen hål­lit sam­man i 18. I år myn­di­ga, allt­så.

– Änt­li­gen! Men hiss­nan­de, ut­bris­ter ”Ia” Eklundh.

– Vi har fått växa upp och jag tyc­ker att vi är bätt­re än nå­gon­sin.

Nya al­bu­met ”Con­fu­sion to the ene­my” är ett be­vis på det, som sam­ti­digt som det är eklek­tisk mu­sik ock­så in­ne­hål­ler en re­jäl dos med re­flek­tio­ner av den värld vi le­ver i.

– Jag äls­kar Sve­ri­ge, men svens­kar­na gör mig be­svi­ken, sä­ger ”Ia” Eklundh krasst om den ökan­de ra­sis­men och mins­ka­de em­pa­tin.

Jag tyc­ker att vi är bätt­re än nå­gon­sin

FO­TO: PRESSBILD

NY­FI­KEN. Fre­ak Kit­chen – Mat­ti­as ”Ia” Eklundh, Chris­ter Hysén och Björn Fryklund – sö­ker nya mu­si­ka­lis­ka ut­ma­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.