STEFANS EGEN HALL OF FAME

Ste­fan Tol­lin­son sam­lar på guld- och pla­ti­na­ski­vor och har klätt väg­gar­na i hal­len med si­na dyr­gri­par.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

HOBBY. Ste­fan har väg­gar­na kläd­da med ski­vor

GÖ­TE­BORG – Man har ju bli­vit gans­ka bra på att put­sa tav­lor, sä­ger Ste­fan To­lins­son.

På da­gar­na job­bar han som in­ten­dent på id­rotts­mu­se­et i Kvi­berg. Men in­tres­set att be­va­ra och spa­ra för ef­ter­värl­den är även hans hobby.

Så länge Ste­fan kan min­nas har han sam­lat på sa­ker men först i vux­en ål­der blev sam­lan­det mer se­ri­öst.

– Jag sam­lar på allt möj­ligt, allt som jag tyc­ker är kul, sä­ger han.

I det in­går bland an­nat värl­dens störs­ta Ing­mar Jo­hans­son-ut­ställ­ning, som han del­vis lå­nat ut till Id­rotts­mu­se­et. Men i två­rum­ma­ren på Eklan­da­ga­tan finns ock­så flip­per­spel, box­ar­bäl­ten, sig­ne­ra­de Zla­tan-pry­lar och en mål­vakts­klub­ba från Hen­ke Lun­dqvist. Nostal­gi­fak­torn är hög. Allt tju­sigt pre­sen­te­rat i vi­trin­skåp el­ler på väg­gen.

– Jag gil­lar att se folks förs­ta re­ak­tion när de kom­mer hit. Al­la har ju oli­ka in­tres­sen så de fast­nar för oli­ka sa­ker, sä­ger Ste­fan.

Det förs­ta som mö­ter en i hal­len är guld- och pla­ti­na­ski­vor från golv till tak – GES, Offspring, Brit­ney Spe­ars. Bred­den är stor.

– Jag bru­kar kal­la det min ”Hall of fame”. Det är gans­ka blan­dat med oli­ka gen­rer, men mest pop. Rock­ski­vor­na är svå­rast att få tag på. Jag vet fak­tiskt in­te var­för, sä­ger han. Var­för bör­ja­de du sam­la på just guld- och pla­ti­na­ski­vor?

– Jag är upp­vux­en fram­för MTV och mu­sik­vi­de­or­na. Jag är från CD-ge­ne­ra­tio­nen men har någ­ra LP-ock­så. Jag gil­lar käns­lan av att min­nas till­ba­ka till den ti­den, sä­ger han.

Al­la tav­lor får in­te plats i hal­len, så un­ge­fär var fjär­de må­nad byts de ut för att ska­pa va­ri­a­tion. Men en tav­la byts in­te ut. Den som sit­ter ovan­för säng­en, en guld­tav­la med tre sing­lar med Emi­nen – Wit­hout me, Cle­a­ning out my clo­set och Emi­nem show.

– Emi­nem var en stor fa­vo­rit när jag var yng­re. Så den har fått en he­ders­plats. Vad sak­nar du i din sam­ling?

– Dröm­men är en DJ Award. Helst Swe­dish House Ma­fia el­ler Avicii. Men jag le­tar ock­så ef­ter Aqua och Han­son.

Mark­na­den för CD-ski­vor har sval­nat re­jält. Strea­ming­tjäns­ter­na har ta­git över. Men det är ingen­ting som ho­tar Stefans sam­lan­de.

– Nu­me­ra, med strea­ming, så gör man tav­lor­na ut­an en fy­sisk CD-ski­va. Jag är in­tres­se­rad av så­da­na ock­så för att kom­plet­te­ra sam­ling­en från oli­ka tidse­po­ker. Tav­lor med kas­sett­band är jag ock­så in­tres­se­rad av. Hur vet du att tav­lor­na du kö­per är äk­ta?

– Ut­om­lands finns många fals­ka. I USA är det många som mass­pro­du­ce­ras. Men in­te så myc­ket i Sve­ri­ge. Man får ju väl­ja vil­ken ni­vå man vill läg­ga sig på. Jag vill ju ha dem som är äk­ta. Man får tän­ka li­te på sam­ma sätt som en konst­sam­la­re. Man lär sig vad som är äk­ta och var man ska le­ta. Se­dan får man ha ett brett kon­takt­nät som har koll och så kan man ringa skiv­bo­la­gen och kol­la runt li­te, sä­ger Ste­fan.

De fles­ta ski­vor­na får han från sitt bre­da kon­takt­nät. Ny­li­gen fick han sig skänkt en stor sam­ling från en man på ett skiv­bo­lag.

– Vis­sa är ju gans­ka dy­ra. De som säl­jer vill of­ta ha gans­ka myc­ket be­talt. Spe­ci­ellt om de själ­va har va­rit med och gjort ski­van. Jag för­står det. Men många har de ock­så bara för­va­ra­de i en lå­da i käl­la­ren och då blir de gla­da när nå­gon som jag vill ploc­ka fram och be­va­ra dem.

Har du pla­ner på att stäl­la ut di­na ski­vor på nå­gon ut­ställ­ning?

– Det har va­rit jät­te­ro­ligt att stäl­la ut dem nå­gon­stans. Om nå­gon är in­tres­se­rad får den gär­na hö­ra av sig.

Dröm­men är en DJ Award. Helst Swe­dish House Ma­fia el­ler Avicii. Men jag le­tar ock­så ef­ter Aqua och Han­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.