Fuls­pol­ning­ar i Gö­te­borg: ”Ser ut som en ke­babrul­le”

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Var­je dag spo­las över 2200 ki­lo skräp ner i to­a­let­ter­na i Gö­te­borgs­re­gi­o­nen. En av de störs­ta bo­var­na är våt­ser­vet­ter.

Snus, hus­hålls­pap­per och våt­ser­vet­ter är tre av de van­li­gas­te fuls­pol­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

I Gö­te­borgs­re­gi­o­nen spo­las över 2 200 ki­lo skräp ner var­je dag. Det­ta trots att 9 av 10 svens­kar tyc­ker att skräp i to­a­let­ten är oac­cep­ta­belt, en­ligt en un­der­sök­ning Svenskt Vat­ten gjort med Si­fo. Just fel pap­per stäl­ler till sto­ra pro­blem på re­nings­ver­ken.

– En stor del av skrä­pet är våt­ser­vet­ter och våt­starkt pap­per. Det bryts in­te ner un­der sin färd mot av­loppsre­nings­ver­ket och kan där­för or­sa­ka stopp bå­de i hem­men, i vå­ra pump­sta­tio­ner och på re­nings­ver­ket, sä­ger Fred­rik Torstens­son, chef för led­nings­nät på Krets­lopp och vat­ten, Gö­te­borgs Stad i ett press­med­de­lan­de. Våt­ser­vet­ter fast­nar Pro­ble­met med bå­de våt­ser­vet­ter, hus­hålls­pap­per och hand­torks­pap­per är att de in­te lö­ses upp som van­ligt to­a­lett­pap­per.

Myc­ket fast­nar ti­digt i re­nings­pro­ces­sen – i fin­rens- gall­ret på re­nings­ver­ket.

– I de här ma­ski­ner­na finns en skruv där fram­förallt våt­ser­vet­ter bru­kar trass­la in sig och or­sa­ka stopp. Det ser un­ge­fär ut som en ke­babrul­le, fast en gans­ka ofräsch så­dan, och är be­svär­lig att få bort, sä­ger Rolf Jacobs­son, drift­tek­ni­ker på Gry­aab.

Han upp­ma­nar gö­te­bor­gar­na att slu­ta an­vän­da to­a­let­ten som pap­pers­korg.

– Slu­ta spo­la ner skräp så hjäl­per du bå­de dig själv och oss som job­bar med att re­na vatt­net, sä­ger Rolf Jacobs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.