E-sport suc­cé på gym­na­si­et

”ENORMT TRYCK”. LBS Kre­a­ti­va gym­na­si­et i Gö­te­borg sat­sar på nya ung­doms­spor­ten

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Göteborg - Kristi­an Ri­sen­fors 0736-201459 kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

E-sport har bli­vit en av värl­dens snab­bast väx­an­de spor­ter. För många ung­do­mar är det ett själv­klart kar­riärsval. På LBS Kre­a­ti­va gym­na­si­et i Gö­te­borg star­ta­de man en e-sport­ut­bild­ning, som nu bli­vit en av sko­lans mest po­pu­lä­ra in­rikt­ning­ar.

GÖ­TE­BORG För­do­men om la­ta ung­do­mar ned­sjunk­na fram­för si­na da­torskär­mar hål­ler på att för­svin­na. Da­gens e-spor­ta­re är som vil­ka id­rotts­män som helst, bå­de fy­siskt och men­talt trä­na­de. För­ra året lan­se­ra­de gym­na­sie­sko­lan LBS i Gö­te­borg en ut­bild­ning in­om esport för att mö­ta den sto­ra ef­ter­frå­gan.

– Vi fick ett enormt tryck di­rekt. Vi ha­de räk­nat med kans­ke 10 – 15 första­hands­sö­kan­de, men fick 42. Det har bli­vit en av vå­ra störs­ta in­rikt­ning­ar, sä­ger Jo­se­fin Claes­son, sko­lans rek­tor.

E-sport lig­ger in­om det este­tis­ka pro­gram­met och är den en­da i sitt slag i Gö­te­borg. Un­ge­fär 20 pro­cent av un­der­vis­ning­en är e-sport. Ut­bild­ning­en är hög­sko­le­för­be­re­dan­de och har två in­rikt­ning­ar – Ta­lang och Event som ele­ver­na and­ra läså­ret.

– Ta­lang är för de som vill sat­sa på en kar­riär som proffsspe­la­re. Event är för de som vill job­ba med ex­em­pel­vis strea­ming på e-sport­täv­ling­ar, mark­nads­fö­ring, ent­re­pre­nör­skap, fö­re­ta­gan­de och me­die­pro­duk­tion, sä­ger Jo­se­fin Claes­son. Kostråd­giv­ning på sche­mat Ut­ö­ver coach­ning i oli­ka spel och stra­te­gi står även kostråd­giv­ning och men­tal- och fy­sisk trä­ning på sche­mat.

– Vi har mest fått kun­ska­per om krop­pen, kost och häl­sa, er­go­no­mi för att kun­na pre­ste­ra bra. Er­go­no­mi är väl­digt vik­tigt om man ska spe­la länge an­nars får man kramp i han­den, ont i ryg­gen. Ut­hål­lig­het är jät­te­vik­tigt in­om e-sport då man of­ta spe­lar un­der lång tid. Det är vik­tigt med en bra set-up för tan­gent­bor­det, mus, bord och stol. De som väl­jer ta­lang in­för års­kurs två kom­mer få mer kring stra­te­gi, än så länge har vi in­te gått in på så myc­ket det, sä­ger Ju­lia Eriks­son, 16 år, som går förs­ta året på ut­bild­ning­en. Väl­ja event-in­rikt­ning Till år två ska hon väl­ja event-in­rikt­ning­en.

– Event in­tres­se­rar mig mer än Ta­lang då jag tyc­ker att det ver­kar fin­nas myc­ket mer kre­a­ti­vi­tet in­om det om­rå­det. Jag ser ock­så en stör­re möj­lig­het till att få jobb i event­bran­schen. I sko­lan har vi lärt oss li­te grann om strea­ming, hur vi mark­nads­för oss och hur vi gör snygg lay­out till strea­mingsidor som till ex­em­pel Twit­ch. Jag skul­le vil­ja gör mer av det i fram­ti­den, sä­ger hon.

Av de 42 ele­ver­na på ut­bild­ning är bara två tje­jer. Ju­lia Eriks­son tror att det till stor del hand­lar om vil­ken om­giv­ning man kom­mer ifrån.

Det är svårt att hit­ta and­ra spe­lan­de tje­jer irl, det är lät­ta­re att hit­ta dem on­li­ne.

– Det som de­las av mig och min klass­kom­pis, som ock­så är tjej, är att vi bå­da har fa­mil­je­med­lem­mar som spe­lar. Det har hjälpt oss att vå­ga sat­sa på det, sä­ger hon.

Hur tror du man kan loc­ka fler tje­jer till den här ut­bild­ning­en?

– Jag tror det hand­lar om att få tje­jer att vå­ga ta ste­get. I min klass går det många kil­lar och ef­tersom jag har fle­ra brö­der var jag helt okej med att jag kans­ke skul­le bli en­sam tjej. Det är svårt att hit­ta and­ra spe­lan­de tje­jer irl, det är lät­ta­re att hit­ta dem on­li­ne. Fe­ma­le le­gends är en or­ga­ni­sa­tion som gör väl­digt myc­ket för tje­jer in­om E-spor­ten. På de­ras fa­ce­book­si­da har jag träf­fat ett par tje­jer som jag spe­lar med idag, sä­ger Ju­lia Eriks­son.

FO­TO: LBS KRE­A­TI­VA GYM­NA­SI­ET

Lo­ve Smi­debrant, Emil Matts­son, Em­ma Strandh, Jo­se­fin Claes­son (rek­tor) och Gustav Kronqvist (bi­trä­dan­de rek­tor).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.