Pa­ti­ent blev fel­ak­tigt död­för­kla­rad – av­led

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors

En per­son på ett miss­bruks­bo­en­de död­för­kla­ra­des fel­ak­tigt av en un­der­skö­ters­ka på bo­en­det. När am- bu­lans­per­so­nal väl på­bör­ja­de HLR vi­sa­de per­so­nen livs­tec­ken men av­led se­na­re på sjuk­hus.

En per­son på ett miss­bruks­bo­en­de död­för­kla­ra­des fel­ak­tigt av en un­der­skö­ters­ka på bo­en­det. När am­bu­lans­per­so­nal på­bör­ja­de HLR vi­sa­de per­so­nen livs­tec­ken men av­led se­na­re på sjuk­hus. Hän­del­sen in­träf­fa­de i som­ras på ett bo­en­de för per­so­ner med miss­bruk i Gö­te­borg. En av de bo­en­de bad om hjälp men hen vil­le in­te skic­kas till sjuk­hus.

En un­der­skö­ters­ka på bo­en­det lar­ma­de am­bu­lans men av­be­ställ­de den se­dan när hen be­döm­de att per­so­nen ha­de av­li­dit.

Följ­de in­te upp­ma­ning­en

I te­le­fon­sam­ta­let med SOSa­larm upp­ma­na­des un­der­skö­ters­kan att star­ta HLR. Men skö­ters­kan följ­de in­te upp­ma­ning­en med hän­vis­ning till att per­so­nen re­dan var död. Det­ta trots att hen in­te ha­de be­fo­gen­het el­ler ut­bild­ning att död­för­kla­ra nå­gon.

När am­bu­lan­sen än­då kom på­bör­ja­des HLR och livs­tec­ken upp­täck­tes. Det fram­kom­mer i en lex Maria an­mä­lan till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg som ny­hets­by­rån Si­ren ta­git fram.

Den bo­en­de kör­des till sjuk­hus, men av­led se­na­re på nat­ten. En­ligt Ivo-an­mä­lan finns chans att döds­fal­let ha­de kun­nat und­vi­kas om HLR på­bör­jats i tid.

I so­ci­al re­surs­för­valt­nings ut­red­ning fram­kom­mer att un­der­skö­ters­kan drab­ba­des av pa­nik och gjor­de fle­ra miss­tag i sam­band med hän­del­sen. Nu ska bo­en­det bland an­nat gö­ra en kom­pe­ten­sin­ven­te­ring och hö­ja kom­pe­tens­ni­vån bland per­so­na­len. Led­ning­en ska ock­så se över nat­t­or­ga­ni­sa­tio­nen, ru­ti­ner och be­hov av stöd.

Per­so­nen för­des till sjuk­hus men av­led se­na­re på nat­ten, en­ligt en lex Maria-an­mä­lan. LIVS­TEC­KEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.