Tab­be­ras och en natt med löf­ten om bätt­ring

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Hej -

J

ag kan va­ra väl­digt ka­rak­tärs­fast när jag sät­ter den si­dan till. Har jag be­stämt mig för att, ex­em­pel­vis, gå till gym­met tre da­gar i vec­kan in­nan job­bet så vack­lar jag in­te i det be­slu­tet när kloc­kan ring­er 06.00. Och då spe­lar det ing­en roll att säng­en är ald­rig så skön och el­ler att jag har en varm och go katt på ma­gen som tyc­ker an­norlun­da. Jag ger in­te hel­ler vi­ka för tjat om jag väl be­stämt mig för en sund må­nad ut­an vin och fe­ta så­ser.

Men även so­len har ju, som be­kant, si­na fläc­kar. Till­fäl­len då man är chans­lös oav­sett vad man lo­vat sig själv. Och nu trä­der vi san­ner­li­gen in i pe­ri­o­den då jag har som lät­tast att av­vi­ka från den sma­la sti­gen och fal­la för fres­tel­ser­na. Bå­de Jans­sons och and­ra. Och så sked­de re­dan i tis­dags. För ef­ter att ha lo­vat mig själv dyrt och he­ligt att ta det lugnt i al­la fall på årets förs­ta jul­bord var al­la tan­kar på åter­håll­sam­het som bort­blåsta så fort jag satt gaf­feln i den förs­ta sill­bi­ten. Jag gick från di­sci­pli­ne­rad gym­kil­le (nå­ja) till hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­re i ”Det sto­ra tab­be­ra­set i Katt­hult” på 3,4 se­kun­der och träng­de mig fö­re he­la per­so­na­len från ett äldre­bo­en­de in­nan jag stänk­te sill­spad över någ­ra lä­ra­re från Chal­mers. Nat­ten blev ett ång­er­fullt li­dan­de fyllt av löf­ten om bot och bätt­ring sam­ti­digt som ma­tor­gi­en dan­sa­de runt i ma­gen. På näs­ta jul­bord ska jag ba­ra sma­ka på läc­ker­he­ter­na och kanske till och med av­stå att bac­ka om en tred­je gång. Jag lo­var.

JOAKIM FRANS­SON Chefre­dak­tör Pra­ta med mig! joakim.frans­son @go­te­borg­di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.