JU­LENS SU­PER­HJÄL­TAR RYCKTE UT MED SPÅRVAGNEN

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Med hjälp av ju­lens su­per­hjäl­tar slog Stads­mis­sio­nen al­la re­kord med årets julklapps­vagn. Giv­mil­da gö­te­bor­ga­re var ge­ne­rö­sa i stort och smått för att al­la ska få en god jul. GÖ­TE­BORG Julklapps­vag­nen är Stads­mis­sio­nens kam­panj för att ut­sat­ta och fa­mil­jer med be­hov ska få en god jul. I år var det fjär­de året som vag­nar­na kör­de.

Den förs­ta hel­gen i de­cem­ber åker Stads­mis­sio- nen med hjälp av Ringli­ni­en runt med två ve­te­ran­vag­nar för att sam­la in gå­vor från ge­ne­rö­sa gö­te­bor­ga­re.

– Vi har in­te räk­nat på vad det har gett än­nu. Men i år har vi re­dan sla­git al­la re­kord, sä­ger Anet­te Ting­ets, på Stads­mis­sio­nen.

– Vi har märkt det re­dan in­nan idag att in­tres­set har va­rit enormt stort för att bi­dra. Nu på vå­ra tu­rer står det ock­så klart att gö­te­bor­gar­na är vil­li­ga att hjäl­pa till.

Vag­nar­na går si­na snirk­li­ga tu­rer runt om i stan. Från St Sig­frids­plan till Här- lan­da, över Drott­ning­tor­get till Wie­sel­grens­plat­sen. över allt med mäng­der med män­ni­skor som kom­mer för att bi­dra: pre­sent­kort, el­ler lek­sa­ker, böc­ker el­ler bi­drag från fö­re­tag. Som Ica Kvan­tum i Mun­ke­bäck, som i år öka­de på sin gå­va till 101 000 kro­nor ef­tersom Ica fyl­ler 101 i år.

Med för att hjäl­pa till på vag­nar­na finns väl­vil­li­ga kän­di­sar och id­rotts­pro­fi­ler re­do med tom­te­säc­kar på var­je sta­tion.

REN GLÄD­JE. För kän­diskoc­ken Alex­an­dra Zaz­zi är Julklapps­vag­nen en gi­ven trad­tion. FO­TO: KAI MAR­TIN

BIDRAGARE. Ro­bert Gustafs­son och Las­se Kronér tog en sväng för den go­da sa­kens skull. Un­der: Glenn ”Ru­dolf” Hysén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.