Dub­bel upp

för Brö­der­na Brot­hers

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

JULSHOW. Först det tra­di­tio­nel­la nö­jet – se­dan jazz på Ne­fer­ti­ti i vår Det finns tra­di­tio­ner som in­te får bry­tas. I Nö­jes­gö­te­borg är Brö­der­na Brot­hers julshow kring jul­hel­ger­na en så­dan. För fjär­de året i rad kör de kre­a­ti­va ban­det – Gö­te­borgstri­on Ralf (Per Umae­rus), Rolf (Sver­ker Sten­bäc­ken) och Alf (Ro­bert W Ljung) med mor­bror Glenn ( Mi­chael Krön­le­in) – på And­ra Lång, på just And­ra Lång­ga­tan.

– För oss är det li­te som på Gil­lestu­gan. Väl­digt my­sigt, sä­ger Per Umae­rus och jäm­för med grup­pens gam­la hem­ma­scen vid Järn­tor­get.

I år sak­nas dock ku­sin Douglas (Ste­fan Sand­berg), gi­tarr och sax­o­fon, och in kom­mer istäl­let syss­ling­en Pi­len (Hen­rik Pihlquist).

– Ja, Ste­fan Sand­berg är en­ga­ge­rad i ”Fan­ny och Alex­an­der” på Gö­te­borgs stads­tea­ter. Pi­len har hop­pat in ti­di­ga­re då det har be­hövts. Han pra­tar Brö­der­na Brot­hers språk – mu­si­ka­liskt och hu­mor­mäs­sigt. Dess­utom spe­lar han bå­de gi­tarr och trum­mor, för­kla­rar Per Umae­rus. ”Pra­tas om oli­ka slags fo­bi­er” Jo, det där med trum­mor kan be­hö­vas för på scen vid Brö­der­na Brot­hers show ” Takt det räc­ker” finns in­te mind­re än tre trum­set.

– Det pra­tas ju nu för ti­den myc­ket om oli­ka slags fo­bi­er, som folk har. Vi vill bo­ta trum­fo­bi­ker med den här sho­wen. Det kom­mer ske ge­nom att ut­sät­ta folk för sväng. Rytm­te­ra­pi, helt en­kelt, sä­ger Per Umae­rus.

– Så nu sit­ter var och en hem­ma och kno­par ihop nå­got kring ryt­mer

Men som van­ligt när man ser Brö­der­na Brot­hers får man hänga med på så myc­ket mer än en var­dag­lig tids­re­sa med bå­de aha-upp­le­vel­ser och nä­hä-upp­le­vel­ser.

– Ja, Var­dags­ak­ro­ba­ter­na kom­mer till­ba­ka med ny­ta tricks. Bland an­nat ett dis­ko­num­mer kal­lat ”Disco­tan­zen”, som Var­dags­ak­ro­ba­ter­na hit­tat un­der tur­né i Tyskland. Kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Mc­Ken­zie dy­ker upp för att ut­re­da ett fall i trum­mil­jö, av­slö­jar Per Umae­rus. In­ten­si­va mel­lan­da­gar Det blir en in­ten­siv pe­ri­od i mel­lan­da­gar­na för Brö­der­na Brot­hers. Men knappt har de hun­nit fi­ra in det nya året för­rän det är dags att ta sik­te mot näs­ta show. Den 3 och 4 april spe­lar Brö­der­na Brot­hers på Ne­fer­ti­ti, spe­ci­ellt in­bjud­na av jazz­klub­ben.

– Det kän­des gi­vet att vi skul­le för­vand­la vår pop­mu­sik till jazzlå­tar när vi än­då är där. Det är en ära att få stå på den sce­nen, som är en av stans bäs­ta, sä­ger Per Umae­rus.

Så snart ” Takt det räc­ker” är av­kla­rad bör­jar allt­så job­bet med ”Ne­ver­gre­ens”, som gäst­spe­let på Ne­fer­ti­ti kal­las.

– Vi kom­mer gå in för det här helt och fullt. Lå­tar­na kom­mer för­läng­as och mu­si­ken ska få ta­la. Till och med en så ty­pisk poplåt som ”Ra­cer­bil” går att gö­ra jazz av.

Till ”Ne­ver­gre­ens” åter­kom­mer ock­så ku­sin Douglas (Ste­fan Sand­berg) på gi­tarr och sax­o­fon.

– Ja, då kom­mer han till­ba­ka och vi pla­ne­rar ock­så att ut­ö­ka sätt­ning­en. Det blir en stor­sats­ning för oss. In­te som då vi fi­ra­de 30 år då vi ha­de Bo­hus­län Big Band, men än­då stort. Vi har ju trots allt en fot i jaz­zen, me­nar Per Umae­rus.

Brö­der­na Brot­hers – fr v Sver­ker Sten­bäc­ken, Mi­chael Krön­le­in, Ste­fan Sand­berg, Ro­bert W Ljung och Per Umae­rus – julsho­wer och jazz­li­rar. DUBBLAR. FO­TO: KAI MAR­TIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.