Bygg­na­der

på Sahl­grens­ka rivs

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kristi­an Ri­sen­fors kristi­an.ri­sen­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

SJUKHUSET VÄX­ER. Ett Li­fe Sci­ence- klus­ter i världs­klass. Det är för­hopp­ning­ar­na för ut­bygg­na­den av Sahl­grens­ka.

Un­der tis­da­gens mö­te i bygg­nads­nämn­den fat­ta­de po­li­ti­ker­na be­slut om att gå vi­da­re med pla­ner­na.

Plan­för­sla­get in­ne­hål­ler bland an­nat ett cir­ka el­va vå­ning­ar högt akut­vård­hus med en ny hu­vu­den­tré för akut­sjuk­vår­den. På Me­di­ci­na­re­ber­get fö­reslås två bygg­na­der där den ena ska va­ra över 20 vå­ning­ar hög.

Sam­man­fatt­nings­vis om­fat­tar ut­bygg­na­den en to­tal yta på he­la 150 000 kvadrat­me­ter.

– Det här är in­te ba­ra för de som job­bar på sjukhuset el­ler sö­ker vård. Det är för al­la gö­te­bor­ga­re. För den som pas­se­rar ge­nom om­rå­det kom­mer det bli sto­ra för­änd­ring­ar i ga­tu­mil­jön. Bland an­nat för spår­vagnoch buss­håll­plat­ser som ska lig­ga mer sam­lat och en ny cy­kel­ba­na. Am­bu­lan­sens fram­kom­lig­het kom­mer ock­så bli myc­ket bätt­re. Nu fast­nar am­bu­lan­sen ibland vad jag för­står, sä­ger Vi­veca Ris­berg, hand­läg­ga­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Per Dubb­s­hu­set rivs

För att kun­na byg­ga allt nytt krävs att sex äld­re bygg­na­der av li­te stör­re ka­rak­tär in­ne på sjuk­hus­om­rå­det mås­te ri­vas. Där in­går bland an­nat Per Dubb­s­hu­set har kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den men det kan om­prö­vas. Det finns and­ra tyng­re skydd ock­så, som bygg­nads­min­ne. Per Dubb­s­hu­set och Or­to­pe­dis­ka kli­ni­ken, bå­de med kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den och över 100 år på nac­ken.

– Det här har va­rit en av de svå­ras­te frå­gor­na i de­talj­pla­nen. Man har för­sökt tit­ta på hur man skul­le kun­na be­va­ra fram­förallt Per Dubb­s­hu­set. Men det ham­nar i vägen. Har man kvar det ham­nar akut­sjuk­hu­set för långt ifrån in­ten­siv­vår­den. Man vill ha en snabb och smi­dig lo­gistik in­ne på sjukhuset, sä­ger Vi­veca Ris­berg.

Vad krävs för att man kan fat­ta be­slut om att ri­va ett kul­tur­hi­sto­ris­ka bygg­na­der som in­går i be­va­ran­de­pro­gram­met för Gö­te­borg?

– När de­talj­pla­nen har löpt ut och man gör ett nytt plan­ar­be­te får man prö­va sa­ker igen. Man gör en ny pröv­ning när man gör en ny de­talj­plan. Per Dubb­s­hu­set har kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­den men det kan om­prö­vas. Det finns and­ra tyng­re skydd ock­så, som bygg­nads­min­ne till ex­em­pel.

”Start i slu­tet av 2020”

Bygg­nads­nämn­den ha­de två yr­kan­den att ta ställ­ning till. Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et vil­le åter­re­mit­te­ra ären­det för att se hur man skul­le kun­na be­va­ra fler av de gam­la hu­sen. Li­be­ra­ler­na vil­le flyt­ta Per Dubb­s­hu­set in­om om­rå­det. Men bå­da yr­kan­de­na av­slogs.

Nu ska ären­det skic­kas ut på sam­råd. Om tids­pla­nen hål­ler är för­hopp­ning­en att de­talj­pla­nen ska va­ra klar vå­ren 2020 och att full­mäk­ti­ge kan ta ställ­ning in­nan som­ma­ren sam­ma år.

– Bygg­start skul­le kun­na va­ra i slu­tet av 2020. Förs­ta etap­pen, med akut­sjuk­hu­set och om­bygg­na­den av ga­turum­met, skul­le kun­na va­ra klart 2025 om dem är snab­ba, sä­ger Vi­veca Ris­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.