Be­rät­ta ald­rig för Ed­ward om Jul i ju­li

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - HEJ GOTEBORG -

T rog­na lä­sa­re av den­na spalt vet att jag äls­kar ju­len. Vad jag där­e­mot in­te äls­kar är al­la som ska be­stäm­ma hur och när res­ten av mänsk­lig­he­ten ska fi­ra den sam­ma. Sam­ma vi­sa var­je år. ”Jul­must i sep­tem­ber – vart är värl­den på väg?” ”Glögg in­nan ad­vent – vart är värl­den på väg?” Tja... mot nå­got form av kli­mat­ka­ta­strof, är mitt tips. Men det är nog in­te just must- och glöggdric­kar­nas fel. ”Jul­skylt­ning re­dan?!? Den är ju en vec­ka ti­di­ga­re var­je år!” Nej, för då ha­de den förr el­ler se­na­re in­fal­lit i sam­band med påsken. Och det kan jag ab­so­lut in­te på­min­na mig ska ha hänt. Skul­le man nu vil­ja ko­ka jul­skin­ka re­dan till förs­ta ad­vent (otänk­bart för mig) så bor­de man få gö­ra det ut­an att bli ut­hängd i och be­spot­tad av nå­gon mat­histo­ri­ker från hu­vud­sta­den. Låt var och en ha si­na tra­di­tio­ner. Här på re­dak­tio­nen har vi för öv­rigt en med­ar­be­ta­re – inga namn nämn­da, men vi kan kal­la ho­nom Kai – som har en tra­di­tion att fi­ra en ex­tra jul i ju­li. Kom­plett med jul­bord och allt. Be­rät­ta ald­rig det för Ed­ward Blom. Den in­for­ma­tio­nen skul­le knäc­ka ho­nom full­stän­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.