NU STÄLLS SUPERBYGGET PÅ PROV

Fem me­ter i vec­kan ska spräng­as bort

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der 073-514 78 20 gabri­el.tju­lan­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

För­be­re­del­ser­na har hål­lit på se­dan i maj. Den här vec­kan bör­jar spräng­ning­ar­na för förs­ta Väst­länk­s­tun­neln, in un­der Li­se­berg. För Sha­h­baz Khan (S), ord­fö­ran­de i tra­fik­nämn­den, är det en ut­ma­ning att på­ver­ka res­ten av stads­tra­fi­ken så li­te som möj­ligt.

Nu i vec­kan kom­mer den förs­ta Väst­länk­s­tun­neln, vid Kors­vä­gen, att spräng­as och bor­ras upp. Rakt in un­der Li­se­berg. ”Nu ställs allt på sin spets”, sä­ger Sha­h­baz Khan (S).

Än­da se­dan den 30 maj då det förs­ta spad­ta­get för Väst­länks­byg­get togs in­till Världs­kul­tur­mu­se­et har för­be­re­dan­de ar­be­te gjorts för att nu i vec­kan kun­na på­bör­ja tun­neln in un­der Li­se­berg.

– Dels har vi job­bat med eta­ble­ring­en här se­dan har vi gjort för-skär­ning­en så vi får fram det som blir tun­nel­fron­ten. Det är här vi ska gå ned för att se­dan job­ba oss bort mot bergrum­met un­der Lo­rens­berg. Vi av­ver­kar cir­ka fy­ra till fem me­ter i vec­kan, sä­ger Bo Lars­son, pro­jekt­chef för Väst­län­ken.

Byg­get av Väst­län­ken ska sam­sas med fle­ra and­ra pro­jekt i sta­den som på­ver­kar Gö­te­borg men Sha­h­baz Khan (S), ord­fö­ran­de i tra­fik­nämn­den, ser än­då po­si­tivt på ut­ma­ning­en att få allt att fun­ge­ra smi­digt.

– Det som är vik­tigt här är att var­da­gen ska fun­ka sam­ti­digt som vi byg­ger Väst­län­ken och nu sätts all­ting på prov. Det ska bli spän­nan­de att se hur vi kla­rar av det här för Väst­län­ken är ju in­te det en­da pro­jek­tet i stan som på­ver­kar män­ni­skors var­dag i dag, sä­ger Sha­h­baz Khan.

Un­der bygg­na­tio­nen kom­mer den här tun­neln att tjä­na som en så kal­lad ar­bets­tun­nel ge­nom vil­ken schakt­mas­sor kom­mer tas ut. Se­dan när allt är klart kom­mer den att bli en in­sat­s­tun­nel för rädd­nings­tjänst.

– Vi ska för­sö­ka byg­ga klart ett av rädd­nings­schak­ten vid cen­tra­len­om­rå­det så ti­digt som möj­ligt för att rädd­nings­tjänst ska kun­na öva sig, sä­ger Bo Lars­son.

Vad gäl­ler tid­plan och bud­get lig­ger de än så länge bra till en­ligt Bo.

– Vi har inga in­di­ka­tio­ner på att vi in­te kom­mer kla­ra bud­ge­ten men skul­le det hän­da nå­got så får vi ju ta av riskre­ser­ven vi har, av­slu­tar Bo Lars­son.

Vi har inga in­di­ka­tio­ner på att vi in­te kom­mer kla­ra bud­ge­ten.

VÄST­LÄN­KEN. In i bergs­väg­gen kom­mer förs­ta Väst­länk­s­tun­neln vid Kors­vä­gen att på-vid Kors­vä­gen att på­bör­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.