Par fäll­des för Airb­nb-ut­hyr­ning

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son

Många hyr ut sin bostad via Airb­nb. Men det är in­te tillå­tet att ta ut en oskä­ligt hög hy­ra. Nu tving­as ett Gö­te­borgspar att be­ta­la till­ba­ka 8 500 kro­nor till en miss­be­lå­ten gäst.

Det har bli­vit po­pu­lärt att hy­ra och hy­ra ut bo­en­de via saj­ten Airb­nb. Men det är in­te tillå­tet att ta ut en allt för hög hy­ra trots att hy­res­gäs­ten gått med på be­lop­pet. Nu tving­as ett par i Gö­te­borg be­ta­la till­ba­ka 8 500 kro­nor, rap­por­te­rar Hem & Hy­ra.

Det ak­tu­el­la pa­ret bor i en fy­rarum­ma­re i Gö­te­borg och har i fle­ra år hyrt ut ett gäst­rum via Airb­nb. För­u­tom rum­met på 7,5 kvadrat­me­ter har hy­res­gäs­ten även fått till­gång till kök, bad­rum och tvätt­stu­ga, möb­ler, säng­klä­der och städ­ning.

Ef­ter att en gäst hyrt rum­met i cir­ka tre må­na­der för om­kring 22 000 kro­nor an­såg hen att pri­set var allt­för högt och be­gär­de en åter­be­tal­ning på 8 529 kro­nor.

Pa­ret som hyrt ut rum­met hål­ler in­te med. De me­nar att det in­te finns en öv­re gräns för hy­ran ut­an att det på Airb­nb rå­der fri kon­kur­rens.

Hy­re­sla­gen står dock på hy­res­gäs­tens si­da då man in­te får ta ut en hög­re hy­ra än det så kal­la­de bruks­vär­det. Det spe­lar ing­en roll att par­ter­na av­ta­lat om en hög­re hy­ra.

Pa­ret be­ta­lar 6 750 kro­nor per må­nad för fy­rarum­ma­ren. En­ligt hy­res­nämn­den mot­sva­rar det bruks­vär­det för he­la lä­gen­he­ten. Ef­tersom Airb­nb-gäs­ten be­ta­lat mer än så för rum­met är det glas­klart att hen be­ta­lat mer än bruks­vär­des­hy­ran. Där­för mås­te ut­hy­rar­na be­ta­la till­ba­ka hy­ran som gäs­ten krävt, och dess­utom ränta på peng­ar­na.

Ut­hy­rar­na har över­kla­gat hy­res­nämn­dens be­slut till hov­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.