Obe­hö­rig lä­ka­re tog emot 1 000 pa­ti­en­ter

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Nyheter -

En lä­ka­re ut­an be­hö­rig­het tog emot om­kring tu­sen pa­ti­en­ter på Sahl­grens­ka in­nan man in­såg att hen sak­na­de for­mell be­hö­rig­het för att ar­be­ta som lä­ka­re i Sve­ri­ge. Det fram­kom­mer i en lex Maria-an­mä­lan som ny­hets­by­rån Si­ren ta­git fram.

Per­so­nen har ar­be­tat un­der ett års tid un­der hand­led­ning på ki­rurg­mot­tag­ning­en och själv­stän­digt på akut­mot­tag­ning­en. En­ligt an­mä­lan trod­de bå­de lä­ka­ren och ar­bets­gi­va­ren att lä­ka­ren var be­hö­rig, trots att hen in­te ha­de gjort kun­skaps­pro­vet för lä­ka­re från ett ut­o­meuro­pe­iskt land.

När man gått ige­nom al­la lä­ka­rens pa­ti­ent­fall i ef­ter­hand har man in­te hit­tat någ­ra fel i hens ar­betsin­sats.

FOTO: EDWARD OLIVE

KOM­PE­TENT. En­ligt en lex Maria-an­mä­lan upp­levs lä­ka­ren som kom­pe­tent och en gransk­ning av al­la pa­ti­en­ter vi­sa­de inga bris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.