Cent­rum ska räd­das – med upp­le­vel­ser

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Gö­te­borgs stads­kär­na står in­för sto­ra ut­ma­ning­ar. Oli­ka sär­in­tres­sen och vil­jor ska­par kon­flik­ter. Hen- rik Ols­son har fått upp­dra­get att sam­ord­na, ut­veck­la och ska­pa för­stå­el­se mel­lan oli­ka par­ter.

En hög of­fi­cer vid För­svars­me­di­cin­cent­rum i Gö­te­borg har an­ord­nat ett par mid­dags­till­ställ­ning­ar för om­kring 30 000 kro­nor. Nu får han tre da­gars lö­ne­av­drag för att ha bru­tit mot reg­ler­na för re­pre­sen­ta­tion.

Vid För­svars­me­di­cin­cent­rum i Gö­te­borg ska en hög of­fi­cer bru­tit mot reg­ler­na för re­pre­sen­ta­tion och får tre da­gars lö­ne­av­drag av För­svars­mak­tens per­so­nal­nämnd.

Bak­grun­den är att den ak­tu­el­le of­fi­ce­ra­ren ska ha ta­git ini­ti­a­tiv till en rad till­ställ­ning­ar ut­an god­kän- nan­de från för­bands­che­fen. Det hand­lar bland an­nat om en stor mid­dag för en kost­nad på 15 000 kro­nor och ett lik­nan­de ar­range­mang för om­kring 12 500 kro­nor.

En­ligt be­slu­tet från per­so­na­l­an­svars­nämn­den ingick in­te des­sa två till­ställ­ning­ar i bud­get och be­slut om god­kän­nan­de från hög­re be­fatt­ning sak­na­des. Of­fi­ce­ren ska även ha hyrt ex­ter­na lo­ka­ler vid två till­fäl­len för om­kring 4000 kro­nor ut­an be­slut.

Den ak­tu­el­le of­fi­ce­ren har med­gett han bor­de ha följt upp han­te­ring­en av mid­da­gen bätt­re och att de ex­ter­na lo­ka­ler­na hyrts vid till­fäl­len där be­ho­vet av lo­kal upp­kom­mit akut och han har svårt att se hur han skul­le

kun­na ha age­rat an­norlun­da.

Men per­so­na­l­an­svars­nämn­den an­ser att of­fi­ce­ra­ren har bru­tit mot gäl­lan­de be­stäm­mel­ser av­se­en­de re­pre­sen­ta­tion och hy­ra av ex­ter­na lo­ka­ler och skri­ver i sitt be­slut:

” Disci­plin­på­följd som kan bli ak­tu­ell ska be­to­na vik­ten av att För­svars­mak­tens reg­ler för re­pre­sen­ta­tion ef­ter­levs och att of­fi­ce­ra­ren har från­gått be­stäm­mel­ser­na vid upp­re­pa­de till­fäl­len Vid en sam­man­ta­gen be­döm­ning av det in­träf­fa­de be­stäm­mer per­so­na­l­an­svars­nämn­den på­följ­den till lö­ne­av­drag i tre da­gar.”

FO­TO: TO­NY MARTINSSON OCH MOSTPHOTOS

LÖ­NE­AV­DRAG. En of­fi­cer vid För­svars­me­di­cin­cent­rum i Gö­te­borg fick tre da­gars lö­ne­av­drag ef­ter att ha bru­tit mor för­svars­mak­tens reg­ler reg­ler för re­pre­sen­ta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.