Jag re­tur­ne­ra­de va­ror på nä­tet

– men var­för får jag inga peng­ar?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - CASSANDRA LARSSON SVA­RAR

Frå­ga: Jag hål­ler på att an­li­ta en tak­läg­ga­re för att re­no­ve­ra mitt tak. I min skrift­li­ga be­ställ­ning har jag krävt tio års ga­ran­ti. Tak­läg­ga­ren häv­dar att vi au­to­ma­tiskt har ga­ran­ti. Vad är det som gäl­ler. Har vi nå­gon ga­ran­ti?

Svar: När du som pri­vat­per­son kö­per en tjänst från ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­tjänst­la­gen. La­gen stäl­ler bland an­nat krav på att fö­re­ta­get ska ut­fö­ra ar­be­tet fack­mäs­sigt. Det be­ty­der att fö­re­ta­get ska ut­fö­ra ar­be­tet så som en se­ri­ös och pro­fes­sio­nell per­son ha­de ut­fört det. Om ar­be­tet in­te har ut­förts fack­mäs­sigt är det fel­ak­tigt och då har du rätt att re­kla­me­ra ar­be­tet till fö­re­ta­get. Det be­ty­der att du har rätt att kla­ga på det fel­ak­ti­ga ar­be­tet. För ar­be­ten som ut­förs på bygg­na­der har du re­kla­ma­tions­rätt i tio år. För and­ra ty­per av tjäns­ter har du tre års re­kla­ma­tions­rätt. Kon­su­ment­tjänst­la­gen är tving­an­de vil­ket be­ty­der att al­la fö­re­tag mås­te föl­ja la­gen och reg­ler­na om re­kla­ma­tions­rätt. En ga­ran­ti är där­e­mot nå­got fri­vil­ligt. En ga­ran­ti kan ald­rig ge säm­re rät­tig­he­ter än re­kla­ma­tions­rät­ten den kan ba­ra ge ett bätt­re skydd.

re­dak­[email protected]­te­borg­di­rekt.se KONSUMENTRÅDGIVARE CASSANDRA LARSSON

Här sva­rar vi på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem. Det kan hand­la om tjäns­ter, va­ror, re­sor, abon­ne­mang el­ler di­stans­av­tal – skic­ka din frå­ga till Gö­te­bor­gDi­rekt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.