THEO HAR PLA­NEN KLAR

Ef­ter Bro­der Daniel-ti­den verk­ställ­de The­o­dor Jen­sen The Plan – som nu är till­ba­ka med ett dub­be­lal­bum.

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Sidan 1 - Kai Mar­tin ka­i­mar­[email protected]­te­borg­di­rekt.se

Som med­lem i Bro­der Daniel från 1996 och fram­åt fick han sin be­skär­da del av rock’n’rolliv. Men den klas­siskt sko­la­de gi­tar­ris­ten The­o­dor Jen­sen ha­de en plan, ung­e­fär som Hå­kan Hellström, och skrev lå­tar för sitt eget pro­jekt – ban­det the Plan. De­bu­ten med sing­eln ”Mon amour” blev en hit 2001 och 2003 var det full fokus på ban­det och Stock­holm har se­dan dess va­rit bo­stads­or­ten för ho­nom.

Nu är han snart på be­sök i sin for­na hemstad för spel­ning på Pus­ter­vik 11 ja­nu­a­ri.

– Jag har egent­li­gen inga kopp­ling­ar här läng­re. Li­te släkt, ba­ra. Men Hen­ke och jag pra­ta­de om att vi skul­le re­pa nå­got, sä­ger han.

”Hen­ke” är allt­så Hen­rik Berg­gren och när för­re Bro­der Daniel-sång­a­ren gjor­de come­back 2017 med al­bum och på scen, ja, då fanns The­o­dor Jen­sen tro­get vid hans si­da. Men det är in­te in­spi­ra­tion där­i­från som har gjort att the Plan ef­ter tolv års skiv­trä­da åter är al­bu­mak­tu­el­la.

– Nej, nej. Lå­tar­na har jag skri­vit in­nan jag bör­ja­de spe­la med Hen­rik, sä­ger The­o­dor Jen­sen.

Ef­ter att key­boar­dis­ten Mikael Furugär­de hop­pa­de av ef­ter and­ra al­bu­met ” Em­bra­ce me beau­ty” (2004) dröj­de det en stund in­nan The­o­dor Jen­sen och han bör­ja­de um­gås igen.

– Han fo­ku­se­ra­de ju på sitt för­fat­tar­skap. Men se­dan bör­ja­de vi fi­ka ihop och vi pra­ta­de myc­ket, var ide­o­lo­gis­ka brö­der med sam­ma in­tres­sen. Ef­ter ett tag fö­reslog jag att vi skul­le bör­ja kö­ra igen. Jag ha­de ju ma­te­ri­a­let, för­kla­rar The­o­dor Jen­sen.

Mu­si­ken på come­bac­kal­bu­met ”From world away” har spe­lats in av du­on un­der en lång pe­ri­od. Dels för att bå­da ve­lat att det ska lå­ta rätt, dels för att de fick lä­ra sig tek­ni­ken med in­spel­nings­ut­rust­ning­en.

– Ja, och ef­ter det allt kon­tors­ar­be­te, sä­ger The­o­dor Jen­sen.

Nya al­bu­met kom i hös­tas och stra­te­gin är klar. Av de 13 lå­tar som spe­lats in har ing­en sål­lats bort. Allt ges ut på vi­nyl, där­för har det bli­vit ett dub­be­lal­bum.

– Det gick in­te att få med dem på nå­got an­nat vis, för­kla­rar The­o­dor Jen­sen.

The Plan ha­de hel­ler in­te för av­sikt att släp­pa ski­va på någ­ra strea­ming­tjäns­ter el­ler på cd. Nå­got de in­nan jul ruc­ka­de på.

– Vi räk­nar in­te med nå­gon vinst. Men hop­pas att vi får in peng­ar så att vi kan be­ta­la de mu­si­ker som är med på al­bu­met, sä­ger The­o­dor Jen­sen.

– Li­ka­dant med Ro­bert Lah­ti, som har gjort ett häst­jobb med mix­ning­en. Hans in­sats har va­rit oum­bär­lig och han har va­rit väl­digt vik­tigt för pro­duk­tio­nen.

Mu­si­ken på ”From world away” bär stråk av ve­mod. In­te så kons­tigt. Un­der låt­skri­van­det lev­de The­o­dor Jen­sen se­pa­re­rad från sin sam­bo och bar­nens (nu 7 och 8 år) mam­ma.

– Men vi är till­sam­mans igen. Det var en job­big tid. Men för­de­len var att jag tving­a­des ta an­svar, sä­ger The­o­dor Jen­sen.

Vi räk­nar in­te med nå­gon vinst.

MASTERPLAN. The­o­dor Jen­sen och Mikael Furugär­de tog tid på sig då the Plan åter­före­na­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.