Ska vi be­hö­va be­ta­la hy­res­gäs­tens fi­berav­tal?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Frå­ga: Jag och min man hyr ut vårt hus till en pri­vat­per­son. Nu har vi fått en fak­tu­ra på 20 000 kro­nor från ett fö­re­tag som sä­ger att vi har tac­kat ja till att fi­ber ska dras till hu­set. Vi har fått re­da på att det är vår hy­res­gäst som har in­gått ett av­tal om att fi­ber ska dras till vårt hus. Mås­te vi be­ta­la den­na fak­tu­ra?

Svar: Ut­an en full­makt kan hy­res­gäs­ten in­te bin­da er till ett av­tal med fi­ber­fö­re­ta­get. En full­makt in­ne­bär att man har gett en an­nan per­son rätt att ut­fö­ra hand­ling­ar i sitt eget namn. Det är upp till fö­re­ta­get att sä­ker­stäl­la att de teck­nar av­tal med rätt per­son el­ler att hy­res­gäs­ten har haft en full­makt från er. Ef­tersom var­ken du el­ler din man har in­gått nå­got av­tal med fö­re­ta­get kan de in­te krä­va att ni ska be­ta­la fak­tu­ran. Där­för bör ni kon­tak­ta fö­re­ta­get skrift­ligt för att be­stri­da fak­tu­ran. Det be­ty­der att ni kon­tak­tar fö­re­ta­get för att med­de­la att ni in­te hål­ler med om kra­vet och var­för ni in­te gör det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.