Hur får jag till­ba­ka mi­na peng­ar?

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Frå­ga: Jag hand­la­de klä­der från en nät­bu­tik för 2000 kro­nor för tre vec­kor se­dan. Jag re­tur­ne­ra­de mitt pa­ket ef­ter cir­ka 3 da­gar men vän­tar fort­fa­ran­de på en åter­be­tal­ning. Jag har var­ken fått mi­na peng­ar el­ler ens en be­kräf­tel­se på att de mot­ta­git re­tu­ren. När jag sö­ker på pa­ke­tets spår­nings­num­mer står det att fö­re­ta­get har mot­ta­git pa­ke­tet. Jag har kon­tak­tat dem fle­ra gång­er ut­an att det hän­der nå­got. Hur ska jag gå till­vä­ga för att få till­ba­ka mi­na peng­ar?

Svar: När du som pri­vat­per­son hand­lar av ett fö­re­tag på di­stans gäl­ler di­stans­av­talsla­gen. En­ligt la­gen har du ång­er­rätt i 14 da­gar från att du tog emot klä­der­na. Om du har med­de­lat fö­re­ta­get att du vill ut­nytt­ja din ång­er­rätt ska de åter­be­ta­la dig in­om 14 da­gar från det att de har ta­git emot va­ror­na el­ler du kan vi­sa att du har skic­kat till­ba­ka dem. Om ing­en åter­be­tal­ning sker har du någ­ra oli­ka al­ter­na­tiv att väl­ja mel­lan:

Ena al­ter­na­ti­vet är att an­mä­la bu­ti­ken till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den (ARN). Det är kost­nads­fritt men ARN:s be­slut är in­te tving­an­de för ett fö­re­tag, där­e­mot föl­jer de fles­ta fö­re­tag de­ras be­slut.

Om du har gjort kö­pet med ett kre­dit­kort har du rätt att stäl­la sam­ma krav till kre­dit­gi­va­ren som du kan stäl­la mot fö­re­ta­get. Kon­tak­ta kre­dit­gi­va­ren för att gö­ra en kort­re­kla­ma­tion.

Om du har gjort kö­pet med ett van­ligt bank­kort är det där­e­mot ban­kens kortvill­kor som av­gör om du har rätt att få till­ba­ka peng­ar från dem.

Ett sista al­ter­na­tiv är att an­sö­ka om be­tal­nings­före­läg­gan­de hos Kro­no­fog­den. Det be­ty­der att Kro­no­fog­den hjäl­per dig att krä­va in di­na peng­ar. Det kos­tar 300 kro­nor att an­sö­ka om be­tal­nings­före­läg­gan­de men det kan du krä­va till­ba­ka av fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.