Märg­strå­lar­na vil­le jag in­te ha!

GöteborgDirekt – Centrum-Majorna/Linné - - Tyck Om! -

Frå­ga: Jag har be­ställt ett bord från en bu­tiks be­ställ­nings­sor­ti­ment. På mail kom vi över­ens om att det in­te skul­le va­ra någ­ra märg­strå­lar i trä­et. Bor­det som bu­ti­ken le­ve­re­ra­de har märg­strå­lar i trä­et och det vil- le jag ju ab­so­lut in­te ha. Mås­te jag be­ta­la för bor­det?

Svar: När du som pri­vat­per­son kö­per ett bord av ett fö­re­tag gäl­ler kon­su­ment­köpla­gen. En­ligt la­gen ska bu­ti­ken le­ve­re­ra va­ran så som ni har av­ta­lat om. Om bor­det in­te stäm­mer över­ens med er över­ens­kom­mel­se ska det ses som fel­ak­tigt. Om en va­ra är fel­ak­tig kan du en­ligt kon­su­ment­köpla­gen krä­va att fö­re­ta­get i förs­ta hand ska åt­gär­da felet el­ler le­ve­re­ra ett nytt bord ut­an märg­strå­lar. Om du kan stå ut med felet kan du istäl­let krä­va ett av­drag på pri­set. Om felet är av stor be­ty­del­se för dig kan du ha rätt att hä­va kö­pet och få di­na peng­ar till­ba­ka. När en va­ra är fel­ak­tig har du ock­så rätt att hål­la in­ne med din be­tal­ning för att du ska va­ra sä­ker på att bu­ti­ken kom­mer att åt­gär­da felet. Du kan hål­la in­ne så myc­ket av be­tal­ning­en som det kos­tar att åt­gär­da felet el­ler att kö­pa ett nytt fel­fritt bord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.