DE HJÄL­PER KVIN­NOR – PÅ 60 OLI­KA SPRÅK

Ter­ra­fem stöt­tar vålds­ut­sat­ta kvin­nor i Gö­te­borg som ham­nat i en be­ro­en­de­ställ­ning till sin man. Amal Ah­lin, El­naz Za­re och Sa­har Ar­man­di ger råd och stöd.

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Front Page - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­i­te­borg­di­rekt.se

Det är van­ligt att kvin­nor­na ti­di­ga­re har fal­lit mel­lan sto­lar hos myn­dig­he­ter el­ler jou­rer då de in­te blir be­möt­ta på sitt mo­ders­mål.

Det finns många in­vand­rar­kvin­nor i Gö­te­borg och Sve­ri­ge som i dag le­ver i en vålds­re­la­tion där hon är to­talt be­ro­en­de av man­nen för att få stan­na i Sve­ri­ge.

– Många tän­ker att det är ba­ra att läm­na ho­nom men vi vet att det in­te är så lätt, sä­ger Amal Ah­lin, in­for­ma­törs­sam­ord­na­re på Ter­ra­fem.

Det finns många oli­ka skäl, bland an­nat kul­tur, som gör att det in­te är sä­kert för dem att åter­vän­da till sitt hem­land ef­ter en skils­mäs­sa.

Ris­ke­rar att ut­vi­sas

Om en skils­mäs­sa skul­le ske kan kvin­nan som haft tids­be­grän­sat up­pe­hålls­till­stånd ris­ke­ra att ut­vi­sas.

– De fles­ta kvin­nor som vi pra­tar med har kom­mit till Sve­ri­ge för kär­le­ken. Men vi vet ock­så att det finns män som satt i sy­stem att lo­va kvin­nor en re­la­tion i Sve­ri­ge. De kan all­tid ho­ta med att skil­ja sig och då kan kvin­nan tving­as till­ba­ka till sitt hem­land, sä­ger El­naz Za­re, verk­sam­hets­le­da­re och ju­rist.

Stöd och väg­led­ning

Ter­ra­fem ger stöd och väg­led­ning till kvin­nor­na som ring­er till dem och de har den uni­ka kom­pe­ten­sen att kun­na er­bju­da stöd­sam­tal på 60 oli­ka språk.

– Det är väl­digt van­ligt att kvin­nor­na som vi pra­tar med ti­di­ga­re har fal­lit mel­lan sto­lar­na hos myn­dig­he­ter el­ler and­ra jou­rer då de in­te blir be­möt­ta på sitt mo­ders- mål, sä­ger Sa­har Ar­man­di, kom­mu­ni­ka­tör.

I dag sam­ar­be­tar Ter­ra­fem Gö­te­borg bland an­nat med Ang­e­reds stads­dels­nämnd och or­ga­ni­sa­tio­nen Män för jäm­ställd­het men de sö­ker fler sam­ar­bets­part­ners. På tis­dag den 8 maj fö­re­lä­ser i ABF:s lo­ka­ler vid Frölun­da torg om sitt ar­be­te och al­la är väl­kom­na.

– När vi be­rät­tar om vårt ar­be­te och si­tu­a­tio­ner­na som många kvin­nor är i blir of­ta folk för­vå­na­de och arga. Det kom­mer när­va­ra en del po­li­ti­ker den 8 maj och det ska bli in­tres­sant att hö­ra hur myc­ket de vet om vårt ar­be­te, sä­ger Amal.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER

TER­RA­FEM. Amal Ah­lin, El­naz Za­re och Sa­har Ar­man­di job­bar all på Ter­ra­fem för att hjäl­pa vålds­ut­sat­ta kvin­nor som in­te pra­tar svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.