Sta­den sat­sar för att upp­täc­ka he­der­s­våld

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der som­ma­ren ökar ris­ken för att unga förs ut­om­lands och ut­sätts för he­ders­re­la­te­rat våld. Nu rus­tar kom­mu­nen ge­nom att hö­ja upp­märk­sam­he­ten bland si­na med­ar­be­ta­re.

Som­mar­lo­vet när­mar sig. Ris­ken att barn förs ut­om­lands för tvångs­gif­te el­ler köns­stymp­ning ökar un­der lo­ven. Där­för rus­tar nu kom­mu­nen för att för­hind­ra att barn ut­sätts för he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck.

GÖ­TE­BORG Un­der lo­ven ökar ris­ken att barn och unga förs ut­om­lands för tvångs­gif­te, köns­stymp­ning el­ler i upp­fost­rings­syf­te.

In­för det långa som­mar­lo­vet rus­tar nu kom­mu­nen för att för­hind­ra att barn förs bort mot sin vil­ja.

– Vi ar­be­tar med det he­la ti­den. Men det sker en ex­tra mo­bi­li­se­ring nu in­för som­ma­ren, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård, Gö­te­borgs Stads sam­ord­na­re mot he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck.

Hö­jer upp­märk­sam­he­ten

En­ligt Ka­ta­ri­na Ide­gård kom­mer det sig­na­ler från vis­sa håll om att man upp­le­ver en ök­ning av pro­ble­ma­ti­ken kring he­ders­re­la­te­rat våld.

Det är fram­för allt per­so­nal på skolor som mär­ker att nå­got är fel. He­la syf­tet med mo­bi­li­se­ring­en är att hö­ja upp­märk­sam­he­ten

Det är in­te all­tid lätt i sä­ker­hets­kon­trol­len. Det hand­lar om fem se­kun­der för att gö­ra en så­dan be­döm­ning.

bland med­ar­be­ta­re i kom­mu­nen.

– Det hand­lar om att va­ra ly­hörd för sig­na­ler från barn om att nå­got är på gång. Man ska vå­ga age­ra, pra­ta och stäl­la frå­gor. Det är det vi vill, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård.

Stop­pa sked i tro­san

Gö­te­borgs Stad har ock­så ett sam­ar­be­te med Swe­da­via på Land­vet­ter flyg­plats och Gräns­po­li­sen, för sam­ver­kan vid miss­tan­ke om bort­fö­ran­de av barn och unga.

Även här hand­lar det om att öka med­ve­ten­he­ten om det ver­kar fin­nas en kon­flikt i ett re­se­säll­skap el­ler om nå­gon ver­kar re­sa ofri­vil­ligt.

– Det är in­te all­tid lätt i sä­ker­hets­kon­trol­len. Det hand­lar om fem se­kun­der för att gö­ra en så­dan be­döm­ning, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård.

En kampanj som spreds för någ­ra år se­dan upp­ma­nar flic­kor att stop­pa en sked i tro­san för att det ska ge ut­slag och tju­ta i sä­ker­hets­kon­trol­len.

Möj­lig­het att be­rät­ta

– Tan­ken är att flic­kor­na förs till ett en­skilt rum och blir vi­si­te­ra­de. Då kan de sam­ti­digt få möj­lig­he­ten att be­rät­ta.

Vad kan Gö­te­borgs skol­per­so­nal gö­ra om man miss­tän­ker att ett barn är ut­satt?

– Tvångs­gif­te och köns­stymp­ning är ett brott re­dan på pla­ne­rings­sta­di­et. Har man miss­tan­kar ska man gö­ra en oro­san­mä­lan till so­ci­al­tjäns­ten, och en po­li­san­mä­lan. Hur kom­mer ni föl­ja upp arbetet ef­ter som­ma­ren?

– Vi ska pra­ta med per­so­nal om hur de upp­levt sats­ning­en och tit­ta på hur många fall som upp­täcks. Har vi upp­täckt fl er fall så kan det hand­la att man har fått en ökad kun­skap i frå­gan. Det­ta ska till­hö­ra det or­di­na­rie arbetet i fort­sätt­ning­en, sä­ger Ka­ta­ri­na Ide­gård.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.