EMMYLYS JOBB: LYF­TA UPP CEN­TERN

GÖTEBORGSVALET 2018. Cen­ter­par­ti­et ut­an röst i kom­mu­nen – pla­nen för att ta sig till­ba­ka: ”Stad och land häng­er ihop”

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

Cen­tern står ut­an man­dat i Gö­te­borg. Nu ska Emmyly Bön­fors fixa sys­sel­sätt­ning och ta till­ba­ka par­ti­et till lo­kal­po­li­ti­ken.

Kafé­et i Nya Hovås spe­lar Pet Shop Boys. Emmyly Bön­fors trum­mar i takt med fing­rar­na på kaf­fe­kop­pen. Hon har in­te va­rit här så många gång­er, men snart kom­mer det att bli änd­ring på det.

Ge­nom fönst­ret kan man se hur det byggs på hög­hu­set dit hon och hen­nes fa­milj ska flyt­ta om någ­ra vec­kor.

– Det är li­te åt fel håll, för bå­de jag och min sam­bo kom­mer norr­i­från, men jag tyc­ker att det är ett väl­digt spän­nan­de om­rå­de. Det är myc­ket grön­om­rå­den och en bland­ning mel­lan bostadsrätter, hyresrätter och vil­lor.

Längs ga­tor­na med ny­bygg­da hus har re­stau­rang­er och små bu­ti­ker öpp­nat.

– När man byg­ger nytt är det väl­digt vik­tigt att pla­ne­ra för fö­re­tag, och det har man fak­tiskt gjort här.

Hon lå­ter näs­tan för­vå­nad, men det grun­dar sig för­mod­li­gen i att hon in­te har sär­skilt stor till­tro till fö­re­tagskli­ma­tet i Gö­te­borg.

– Det mås­te lö­na sig att star­ta fö­re­tag. Det be­hö­ver va­ra mind­re re­gel­krång­el än det är i dag. Ta ex­emp­let Food­trucks: I Gö­te­borg mås­te man skic­ka in pap­pers­blan­ket­ter för att an­sö­ka om till­stånd. I Stock­holm gör man det di­gi­talt, sä­ger Emmyly Bön­fors.

”Jobb gör så myc­ket”

Det mås­te lö­na sig för fö­re­tag att ut­veck­las och att an­stäl­la, ef­tersom sys­sel­sätt­ning, en­ligt Emmyly Bön­fors, är stans vik­ti­gas­te val­frå­ga.

– Jobb gör så myc­ket för he­la li­vet, sä­ger hon. Sys­sel­sätt­ning är nyc­kel till in­teg­ra­tion ock­så. Om vi kan få fler

Jag vill att Gö­te­borg ska bli en mer öp­pen och le­van­de stad i allt från öp­pet­ti­der på bib­li­o­te­ket och kro­gen till ar­bets­plat­ser.

att komma i jobb så bi­drar det myc­ket till he­la sam­hälls­bil­den.

I dag är 7,1 pro­cent av dem i ar­bets­för ål­der i Gö­te­borg ar­bets­lö­sa. Emmyly me­nar att Gö­te­borg mås­te job­ba lång­sik­tigt och på bred front för att sän­ka ar­bets­lös­he­ten ef­tersom allt häng­er ihop; hur man bor, vil­ket språk man ta­lar, vil­ka möj­lig­he­ter man har till ut­bild­ning. Och så fö­re­tagskli­ma­tet då.

Ska­pa po­si­tivt spi­ral

Sam­ti­digt mås­te Gö­te­borg se till att det finns rätt kom­pe­tens för att för att fö­re­tag ska vå­ga eta­ble­ra sig, sat­sa och an­stäl­la. Cen­ter­par­ti­et vill ska­pa en po­si­tiv spi­ral.

– Vi mås­te se till att ut­bil­da och va­ra så at­trak­ti­va att män­ni­skor med kom­pe­ten­sen som sak­nas vill flyt­ta hit.

Det gör vi ge­nom att sat­sa på sko­lan och byg­ga fler bo­stä­der, bland an­nat, sä­ger Emmyly Bön­fors och hö­jer rös­ten när en gräv­ma­skin pas­se­rar ut­an­för fönst­ret.

Cen­tern ut­an man­dat

Hon väx­te upp på en li­ten gård i en by i Dals­land, med någ­ra häs­tar, kor och gri­sar, fem små­sys­kon och ett an­tal fos­ter­barn. In­te helt olikt att le­da Cen­ter­par­ti­et i Gö­te­borg, tyc­ker hon.

– Att se oli­ka in­di­vi­der i en grupp, och vad de tyc­ker är vik­tigt, får man gra­tis om man har vux­it upp i en stor fa­milj som jag har gjort, sä­ger hon och skrat­tar. Som sto­ra­sys­ter har jag all­tid fått sty­ra upp allt ock­så.

En reg­nig som­mar­dag för sex år se­dan lyss­na­de hon på ett tal av då­va­ran­de Center- par­ti­le­da­ren Maud Olofs­son och fast­na­de för po­li­ti­ken. Ta­let hand­la­de om val­fri­het; om att kun­na på­ver­ka sitt eget liv.

– Det är vik­tigt. Att kun­na väl­ja sko­la och äldre­bo­en­de, att kun­na äga sitt bo­en­de om man vill det, sä­ger hon.

När hon för två år se­dan blev ord­fö­ran­de för Cen­ter­par­ti­et i Gö­te­borg ha­de par­ti­et in­te ett en­da man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det har de hel­ler in­te haft se­dan 2010.

– Det är in­te ba­ra ne­ga­tivt fak­tiskt. Vi har inga fing­rar i sylt­bur­ken. Och när vi läg­ger ner kom­mu­na­la bo­lag är det ing­en hos oss som kan grå­ta över det ef­tersom vi in­te har någ­ra upp­drag där.

För läg­ga ner kom­mu­na­la bo­lag vill Cen­ter­par­ti­et gö­ra, ef­tersom de ser dem som en gro­grund för kor­rup­tion. Li­se­berg vill de till ex­em­pel om­bil­da till en stif­tel­se.

Det är en del av det hand­lings­pro­gram som par­ti­et har ut­ar­be­tat i Gö­te­borg för att ta sig till­ba­ka till mak­ten.

Det är en ut­veck­ling av Cen­ter­par­ti­ets lands­bygds­be­to­na­de po­li­tik till en mer stads­nä­ra po­li­tik med fo­kus på väl­färd, jobb, fö­re­tagskli­mat och mil­jö.

– För oss är det tyd­ligt att stad och land häng­er ihop. Det hand­lar om att ma­ten som ser­ve­ras på skolor och äldre­bo­en­den ska va­ra håll­bart pro­du­ce­rad på lands­byg­den, sä­ger hon.

– Det hand­lar ock­så om att ut­veck­la kol­lek­tiv­tra­fi­ken och cy­kel­vä­gar­na och att in­fö­ra fria be­sök på åter­vin­nings­cen­tra­ler. För Bon­de­cen­tern var det själv­klart: Som man sår får man skör­da.

29 år. Just nu Högs­bo, flyt­tar snart till Nya Hovås. Sam­bo och en dot­ter på ett år. Ann-So­fie Her­mans­son (S). TOPPAR. Cen­terns par­ti­le­da­re An­nie Lööf och Emmyly Bön­fors.

FO­TO: MARKUS AN­DERS­SON

att va­ra re­le­van­ta i män­ni­skors var­dag. Det känns som att vi är det nu.” Kol­lek­tiv­tra­fik Tra­fik­si­tu­a­tio­nen Mil­jö Jäm­ställd­het Bostads­brist Bygg­pro­jekt Brotts­lig­het So­ci­alt skydds­nät Vård och om­sorg Se­gre­ga­tion/In­teg­ra­tion För­sko­la/sko­la

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.