För­ar­be­te för Väst­län­ken ri­ver klas­sis­ka gång­bron

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Li­na Isaks­son li­na.isaks­son@go­te­borg­di­rekt.se

Snart ry­ker den svä­van­de blå gång­bron mel­lan Kvarn­ber­get och Pack­hus­plat­sen. Den står i vägen i det för­be­re­dan­de arbetet in­för Väst­län­ken.

När Väst­län­kens de­le­tapp Kvarn­ber­get ska byg­gas från Lil­la Bom­men och fram till Sto­ra Hamn­ka­na­len be­hö­ver Väst­ra Sjöfarten flyt­tas läng­re norrut. Tra­fi­kom­lägg­ning­en in­ne­bär även att Tu­re Rin­mans gång­bro mel­lan Kvarn­ber­get och Pack­hus­plat­sen mås­te bort in­nan Gö­ta­tun­neln stängs i ju­ni.

– Man tar ner bron för att komma åt för att gö­ra fär­digt tra­fi­kom­lägg­ning­en som vi hål­ler på med. Det kom­mer att byg­gas kör­fält och gångoch cy­kel­tra­fik un­der bron. Där­för be­hö­ver den tas ner, sä­ger Edi­na Sm­la­tic, del­pro­jekt­le­da­re Kvarn­ber­get, Väg­ver­ket.

Det in­ne­bär att gång­för­bin­del­sen över le­den kom­mer att för­svin­na där. Al­ter­na­ti­ven att tas över le­den blir vid Pack­hus­plat­sen och vid Ka­nal­tor­get.

– Det finns en gång­pas­sage där i dag som kom­mer att fin­nas kvar tills att he­la tra­fi­kom­lägg­ning­en är klar. Sen kom­mer det va­ra en pa­us in­nan Kvarn­ber­gets ent­re­pre­nör kom­mer på plats.

Tan­ken är att gång­bron ska er­sät­tas. Man har ti­di­ga­re haft pro­blem med att hit­ta en ent­re­pre­nör för byg­get av Väst­län­kens tun­nel vid Kvarn­ber­get. Men man har för­hopp­ning­ar på den nya upp­hand­ling­en som ska va­ra klar i ju­ni.

– Sis­ta an­buds­da­gen är den 18 maj. Tan­ken är att vi ska ha ett kon­trakt till mit­ten av ju­ni, sä­ger Edi­na Sm­la­tic.

Även Ma­ri­ti­mans kon­tors­bygg­nad kom­mer att ri­vas i maj. När den av den­na bygg­nad på­går kom­mer ett ti­o­tal när­lig­gan­de par­ke­rings­plat­ser att tas i an­språk. Även den­na bygg­nad är tänkt att er­sät­tas.

FO­TO: TRA­FIK GÖ­TE­BORG

NU SKA HE­LA RASKET. Tu­re Rin­mans Gång­bro för­svin­ner i det för­be­re­dan­de arbetet in­för Väst­län­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.