Bo­ge­men­skap un­der sam­ma tak

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Göteborg - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Ef­ter som­ma­ren tas förs­ta spad­ta­get för över 50 nya lä­gen­he­ter i nor­ra Högs­bo som ska in­gå i en bo­ge­men­skap.

För­e­ning­en Un­der sam­ma tak ska till­sam­mans med Trol­läng­en bo­stad AB byg­ga en bo­ge­men­skap på Guld­mynts­ga­tan. Bygg­start är be­räk­nad till au­gusti i år och det kom­mer re­sul­te­ra i 59 nya hy­reslä­gen­he­ter.

– Jag har vän­tat på det här hur länge som helst. Jag är 72 år och jag är trött på att le­va en­sam, sä­ger Bar­bro von Kru­sen­sti­er­na, med­lem i för­e­ning­en Un­der sam­ma tak.

Söker fler fa­mil­jer

Bo­ge­men­ska­pen är be­räk­nad att stå klar för in­flytt vin­tern 2019–2020 och för­e­ning­en söker fram­förallt barn­fa­mil­jer till det nya bo­en­det.

– Vi bru­kar kal­la det kol­lek­tiv­hus för bo­ge­men­skap för­knip­pas of­ta med bo­en­de en­bart för äld­re men vi har fak­tiskt ett an­tal lä­gen­he­ter som är öron­märk­ta för barn­fa­mil­jer, sä­ger Eva- Ma­rie Men­dahl, sty­rel­se­le­da­mot i Un­der sam­ma tak.

Stac­ken och Trä­det är två kol­lek­tiv­hus som länge fun- nits i Gö­te­borg men att byg­ga för kol­lek­tivt bo­en­de i är in­te li­ka van­ligt.

– Just nu är det ba­ra på Vik­to­ria ga­tan och på Guld­mynts­ga­tan som vi har mar­kan­vi­sat för det, så det är fort­fa­ran­de väl­digt myc­ket i sin linda, sä­ger Ste­fan Ce­der­gren chef för ana­lys och ut­red­ning på fas­tig­hets­kon­to­ret.

Många för­de­lar

Men Eva-Ma­rie Men­dahl tror att det är en bo­en­de­form som kom­mer växa då hon ser många för­de­lar med att bo till­sam­mans.

– Man får sät­ta sig vid ett du­kat bord, även om man ibland mås­te del­ta i mat­lag­ning­en, och för barn­fa­mil­jer är det väl­digt lätt att hit­ta barn­vakt, sä­ger Eva-Ma­rie.

Cat­hrin Wass­he­de, dok­tor i so­ci­o­lo­gi, på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet kon­sta­te­ra­de även 2016 i en ar­ti­kel i GP att den här ty­pen av bo­en­de kan för­länga li­vet, en upp­fatt­ning som Bar­bro de­lar.

– Man be­hål­ler häl­san läng­re då det all­tid finns folk nä­ra. Man be­hö­ver in­te ge sig ut för att kun­na träf­fa and­ra män­ni­skor, av­slu­tar Bar­bro von Kru­sen­sti­er­na.

FO­TO: TROL­LÄNG­EN BO­STAD AB

BO TILL­SAM­MANS. Bar­bro von Kru­sen­sti­er­na har länge sett fram emot att få flyt­ta in i en bo­en­de­ge­men­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.