P-stru­let är över vid Frölun­da Torg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Pro­ble­met med kun­der som de­bi­te­rats ti­o­tu­sen­tals kro­nor för tio mi­nu­ters par­ke­ring på Frölun­da Torg ska va­ra över. ”I 99 pro­cent av fal­len gör sy­ste­met nu rätt”, sä­ger cent­rum­chef Da­vid Schon­gin.

Om vi ska kun­na er­bju­da vå­ra kun­der plat­ser så mås­te vi ha en re­gle­ring.

Ef­ter en stru­lig som­mar på Frölun­da Torgs par­ke­ring i fjol har nu system­felet kor­ri­ge­rats och en­ligt Da­vid Schon­gin, cent­rum­chef på Frölun­da Torg, fun­kar nu allt som det ska. FRÖLUN­DA

– Vi har haft en halv­års­lång pa­us ef­ter som­ma­ren där vår un­der­le­ve­ran­tör fel­sökt och ka­libre­rat sy­ste­met, sä­ger Da­vid Schon­gin.

I feb­ru­a­ri för­ra året be­rät­ta­de Gö­te­bor­gDi­rekt om Kai­sa Bor­ni­us Al­mqvist som blev fel­ak­tigt de­bi­te­rad på 1590 kro­nor då hon par­ke­rat tio mi­nu­ter på Frölun­da torgs par­ke­ring.

Och se­dan det nya par­ke­rings­sy­ste­met in­stal­le­ra­des är det fle­ra med Kai­sa som fått fel­ak­ti­ga fak­tu­ror.

De fel­ak­ti­ga fak­tu­ror­na ma­ku­le­ra­des och sy­ste­met stäng­des ned och sågs över men i ju­ni sam­ma år hän­de det igen.

Ef­ter det and­ra bak­sla­get har un­der­le­ve­ran­tö­ren Apcoa sett över sy­ste­met un­der en läng­re tid och nu ska allt fun­ge­ra.

– Vi sä­ker­stäl­ler även ma­nu­ellt att det in­te blir någ­ra fel­ak­tig­he­ter och i 99 pro­cent av fal­len gör sy­ste­met nu rätt, sä­ger Da­vid Schon­gin.

Tre tim­mar gra­tis

Nu får man stå tre tim­mar gra­tis på Frölun­da Torgs par­ke­ring och se­dan de­bi­te­ras man 30 kro­nor per tim­me. Da­vid ser att det är vik­tigt för dem att ha ett sy­stem som re­gle­ra de­ras par­ke­ring­ar.

– Om vi ska kun­na er­bju­da vå­ra kun­der par­ke­rings­plat­ser så mås­te vi ha en re­gle­ring för an­nars är det många pend­la­re till stan som stäl­ler sig hos oss el­ler bo­en­de i om­rå­det som vill stå gra­tis. Vi ser re­da nu att vi får fl er be­sö­ka­re ge­nom en­trén mot buss­ter­mi­na­len för att det fri­gjorts fler par­ke­ring­ar där.

FO­TO: GABRI­EL TJU­LAN­DER OCH MOSTPHOTOS

FRÖLUN­DA TORG. Par­ke­rings­stru­let på Frölun­da torg är nu åt­gär­dat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.