Väg­va­lets val: Fort­satt kamp mot byg­get av Väst­län­ken

GÖTEBORGSVALET 2018. Claes West­berg är Väg­va­lets namnsom ska främ­ja öp­pen­het och med­bor­gar­del­ta­gan­de

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 -

Vi vill att man tar det lug­na­re med in­ve­ste­ring­ar­na och in­te sat­sar på så myc­ket jip­po­pro­jekt. Nå­gon mås­te be­ta­la i fram­ti­den.

GÖ­TE­BORG Claes West­berg får hål­la i hat­ten. Det blå­ser friskt vid Sten­pi­ren där fär­jor­na läg­ger till, by­ter pas­sa­ge­ra­re och kas­tar loss igen. Att Gö­te­borg är en hamn­stad märks här. Även om det var tyd­li­ga­re förr.

– Pap­pa job­ba­de på var­vet och vi bod­de i Brä­ma­re­går­den. På som­rar­na åk­te vi båt ut i skär­går­den här­i­från. På and­ra si­dan var det mas­sa ros­ti­ga skrov som de svet­sa­de på he­la ti­den. Det var en väl­dig ak­ti­vi­tet.

Claes West­berg gil­lar att Sten­pi­ren har bli­vit en liv­lig plats där oli­ka tra­fik­slag möts. Han har ar­be­tat med tra­fik­frå­gor i över 40 år för bå­de kom­mu­nen och pri­va­ta fö­re­tag. Och va­rit Gö­te­borgs tra­fik­di­rek­tör på 90-ta­let.

Se­dan ett år är han par­ti­le­da­re för Väg­va­let som bil- da­des 2010 som en re­ak­tion mot för­sla­get att in­fö­ra träng­selskatt i Gö­te­borg. Åt­ta år se­na­re är par­ti­et fort­fa­ran­de li­ka kri­tiskt.

– När träng­selskat­ten in­för­des ut­lo­va­des att i gen­gäld skul­le det sat­sas på en bätt­re kol­lek­tiv­tra­fik. Peng­ar­na går in­te dit och det skyd­dar in­te hel­ler stads­kär­nan, som träng­selskat­ten gör i Stock­holm. Här är be­tal­sta­tio­ner­na över­allt.

Väst­länk­skri­ti­ker

Väst­län­ken står in­te hel­ler högt på fa­vo­rit­lis­tan. Väg­va­let är emot den fram­ti­da tåg­tun­neln; den är dyr, in­te vad gö­te­bor­gar­na vill ha och nyt­tan är mi­ni­mal.

– De sä­ger att lo­kal­tra­fi­ken kom­mer att av­las­tas av Väst­län­ken. Det är non­sens som så myc­ket an­nat. Vid Brunns­par­ken är spår­vag­nar­na in­te ful­la. Väst­län­ken är till för de som möj­ligt­vis vill åka di­rekt från Alingsås el­ler Le­rum till Ha­ga, sä­ger Claes West­berg.

Par­ti­et me­nar att det finns sätt att stop­pa Väst­län­ken. Ju­ri­diskt är det in­te av­gjort, det kom­mer fort­sät­ta att över­kla­gas är Claes West­berg helt över­ty­gad om. Men det kos­tar väl att över­kla­ga byg­get ock­så?

– Ja. Tra­fik­ver­ket sä­ger att det kos­tar tio mil­jo­ner om dan men vi för­lo­rar 30 mil­jo­ner om dan om vi byg­ger den ef­tersom den är sam­hälls­e­ko­no­miskt olön­sam. Så vi tjä­nar på att över­kla­ga och för­drö­ja det. Det är ett sätt att räk­na på det.

Ut­veck­la spår­sy­ste­met

En för­sko­le­klass i gu­la re­flex­väs­tar kom­mer tå­gan­des mot Älv­snab­ben 285 som pre­cis har lagt till.

– Tit­ta nu ska de ut och åka. Det är käns­la med al­la des­sa fär­jor. Nu är det tre styc­ken på en gång här, sä­ger Claes West­berg.

En fun­ge­ran­de lo­kal­tra­fik till­hör Väg­va­lets kärn­frå­gor. Par­ti­et vill ut­veck­la spår­vägs­sy­ste­met, snab­ba upp det och öka ka­pa­ci­te­ten. Cy­kel­ba­nor ska ock­så pri­o­ri­te­ras.

– Det tror vi på. Och vi har ing­et emot bus­sar. Det går ut­märkt, men då ska de helst gå på el och ha eg­na ut­rym­men så de kom­mer fram.

Där­e­mot hör en lin­ba­na in­te hem­ma i Gö­te­borg. Claes West­berg fö­re­drar lin­ba­nor i al­per­na.

Han är in­te så för­tjust i att åka dem över­hu­vud­ta­get men har tes­tat gö­te­borgs­ba­nan di­gi­talt. Med en bubb­lan­de in­le­vel­se be­skri­ver han sitt provåk.

– Ah­h­hh, när den går upp mot Lind­hol­men är det 100 me­ter... ah­hh-oui­ii över äl­ven och ner vid Järn­tor­get. Jag kom­mer nog att pro­va att åka den på rik­tigt ock­så – om den byggs.

Han vill po­äng­te­ra att det är ett dyrt spek­ta­kel som blir kost­samt för kom­mu­nen. Ord­ning och re­da i eko­no­min är vik­tigt. De är kri­tis­ka till att kom­mu­nen lå­nar så myc­ket peng­ar.

– Vi är väl­digt oro­an­de över den eko­no­mis­ka ut­veck­ling­en, vi vill att man tar det lug­na­re med in­ve­ste­ring­ar­na och in­te sat­sar på så myc­ket jip­po­pro­jekt. Nå­gon mås­te be­ta­la i fram­ti­den.

Bätt­re med fär­re bo­lag

Trans­pa­rens och med­bor­gar­del­ta­gan­de är an­ge­lä­get för par­ti­et som har fått ige­nom att al­la hand­ling­ar ska läg­gas ut på nä­tet. För att få bätt­re in­syn i eko­no­min vill Väg­va­let bland an­nat mins­ka an­ta­let kom­mu­na­la bo­lag.

– I dag är det så myc­ket köp och sälj mel­lan bo­lag och för­valt­ning­ar och det ge­ne­re­rar vins­ter som kom­mu­nen kan le­ka med.

”Vill pri­o­ri­te­ra ar­be­tet”

Tre gam­la spår­vag­nar i släp gniss­lar för­bi. Det har in­te va­rit tillå­tet med så långa tåg se­dan den tra­gis­ka spår­vagn­so­lyc­kan 1992.

Ett tec­ken på att man nu för­sö­ker kom­ma un­dan med att hö­ja ka­pa­ci­te­ten ut­an att byg­ga ut spå­ren, me­nar Claes West­berg.

– Vi vill sat­sa på lo­kal­tra­fi­ken men även på stads­ut­veck­ling, sko­la och äldre­vård. Vi vill mins­ka an­tal bo­lag och myg­let. Hur det ska gö­ras får vi se, men det är det vi vill pri­o­ri­te­ra i ar­be­tet, sä­ger han.

FO­TO: MARKUS ANDERSSON

72 år. Mel­lan Ma­jor­na och Lång­e­drag. Hust­ru och fem barn och fy­ra barn­barn och en katt. Ann-So­fie Her­mans­son (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.