Unikt vi­ne­ri i Gö­te­borg

Fot­bolls­spe­la­ren Ken­neth tar kul­tu­ren med sig hem – för att gö­ra vin i Gö­te­borg

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Jo­se­fin Gabri­el­son jo­se­fin.gabri­el­son@go­te­borg­di­rekt.se

Un­der upp­väx­ten i Berg­sjön fanns det säl­lan vin på bor­det. Men en fot­bolls­kar­riär tog ho­nom ut i värl­den där han upp­täck­te kär­le­ken till mat och dryck. Nu har Ken­neth Gustafs­son star­tat nor­ra Eu­ro­pas förs­ta vi­ne­ri – i Slakt­hus­om­rå­dets as­falts­djung­el.

GAMLESTADEN Det rå­der vän­tans ti­der på Wi­ne Me­cha­nics. Un­der nio må­na­der har de sto­ra stål­tan­kar­na bu­rit fö­re­ta­gets förs­ta egen­pro­du­ce­ra­de vin och nu åter­står ba­ra en vec­ka in­nan pro­ces­sen är klar och dryc­ken kan tap­pas på flas­kor.

– Jag är även vi­nim­por­tör och fick idén un­der mi­na re­sor i USA där jag såg många ur­ba­na vi­ne­ri­er. Många unga vill gö­ra vin, men in­te bo på lan­det. Sam­ti­digt har in­tres­set för små­ska­lig­het och när­pro­du­ce­rat ökat, sä­ger Ken­neth Gustafs­son, vd för Wi­ne Me­cha­nics.

Han väx­te själv upp i Berg­sjön ”där det säl­lan fanns vin på bor­det”. Som 15-åring flyt­ta­de han till Mal­mö FF där han se­na­re in­led­de sin proffskar­riär in­om fot­bol­len.

Den tog ho­nom se­dan till högs­ta­ligor i Nor­ge, Is­land och Fin­land.

Upp­täck­te ge­nom fot­bol­len

– Spe­let tog mig ock­så ut i värl­den till län­der som Ita­li­en och Frank­ri­ke. Jag upp­täck­te att där det fanns dru­vor fanns det ock­så en mat­kul­tur och en viss men­ta­li­tet som jag triv­des med. Män­ni­skor ver­ka­de li­te lyck­li­ga­re och då föd­des mitt in­tres­se för vin, sä­ger Ken­neth Gustafs­son.

Men me­dan ölen länge va­rit tren­dig och re­sul­te­rat i mäng­der av nya mi­kro­bryg­ge­ri­er har vin­ma­kar­na än så länge mest ver­kat ut­an­för nor­ra Eu­ro­pa. Fram till nu.

Nå­got det kan fin­nas fle­ra skäl till me­nar Ken­neth Gustafs­son.

– Vi har va­rit va­rit en del av öloch vod­ka­bäl­tet i många hund­ra år. Men att gö­ra gott öl och gott vin är hant­verk man in­te lö­ser över en natt. Men miss­lyc­kas du med en sats öl kan du gö­ra en ny näs­ta dag. Vin görs där­e­mot på dru­vor som ba­ra skör­das en gång om året, så du har ba­ra en chans. Så var­för gör ni det?

– I Gö­te­borg har vi en tra­di­tion av till­ver­ka sa­ker som bi­lar, jeans, snus och öl. Vi har bra dru­vor, en duk­tig vin­ma­ka­re och en bra an­lägg­ning, vil­ket man be­hö­ver för att gö­ra vin av yp­pers­ta världs­klass.

Om allt går som tänkt kom­mer Wi­ne Me­cha­nics snart ha tre eg­na vi­ner, ett rött, ett vitt och ett rosé. Dru­vor­na im­por­te­ras i lå­dor från Frank­ri­ke, Tyskland och Ung­ern och tas om hand och för­äd­las i de eg­na lo­ka­ler­na.

”All­tid tungt att age­ra lok”

– Den störs­ta skill­na­den mot att gö­ra vin på en vin­gård är ut­rym­met. Vin­går­dar­na har of­ta en bit mark där man kan stäl­la sa­ker­na, men här krävs det ef­fek­tiv pla­ne­ring. Se­dan är vi mer ut­läm­na­de. Det finns ing­en gran­ne man kan lå­na en press av om den skul­le gå sön­der, sä­ger Ken­neth Gustafs­son med en gest ut mot Slakt­hus­om­rå­det.

Det har länge fun­nits vi­sio­ner att gö­ra plat­sen till ett svar på Kö­pen­hamns Kød­by­en el­ler New Yorks Me­at­pac­king district.

Men trots att det än så länge ba­ra finns ett få­tal pub­li­ka ak­tö­rer var det ald­rig nå­gon tve­kan om att det var här man vil­le ha sin verk­sam­het.

– Det är all­tid li­te tungt att age­ra lok, men vi vil­le star­ta i ett om­rå­de som ha­de in­du­stri­ka­rak­tär och Slakt­hus­om­rå­det kän­des klock­rent med sin mat­histo­ria. Gamlestaden har ock­så en puls och känns in­te li­ka till­rät­ta­lagt som Ma­jor­na. Tror du att vi kom­mer få se ett le­van­de om­rå­de?

– Re­a­lis­tiskt kom­mer det nog ta ett par, tre år in­nan det tar fart. Men vi vill vi­sa att det går. Jag ser fram­för mig en sa­lu­hall och ett 30tal re­stau­rang­er. Man be­hö­ver in­te va­ra vi­sio­när för att se hur häf­tigt det kan bli.

Vin­går­dar­na har of­ta en bit mark där man kan stäl­la sa­ker­na, men här krävs det ef­fek­tiv pla­ne­ring.

FO­TO: JO­SE­FIN GABRI­EL­SON

Rosévi­net och det vi­ta vi­net för­va­ras i stål­tan­kar in­ne i vi­ne­ri­et. Glas­väg­gen i bak­grun­den gör att re­stau­rang­gäs­ter­na har in­syn i pro­ces­sen. Det rö­da vi­net är gjort på Sy­rah från Rho­ne. Det lag­ras på ek­fat i 12 må­na­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.