Mys­tis­ka ko­jan vid Opal­tor­get

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Sidan 1 - Gabri­el Tju­lan­der gabri­el.tju­lan­der@go­te­borg­di­rekt.se

Nytt hopp har tänts för den mys­tis­ka ko­jan vid Opal­tor­get. Ef­ter att en ano­nym lapp satts upp på ko­jan läg­ger fas­tig­hets­kon­to­ret över be­slu­tet om riv­ning på park- och na­tur och än står den kvar.

FRÖLUN­DA I ja­nu­a­ri i år be­rät­ta­de Gö­te­bor­gDi­rekt om en mys­tisk ko­ja som dykt upp vid Opal­tor­get. Då stod det klart att det lil­la skju­let byggts ut­an tillå­tel­se och att fas­tig­hets­kon­to­ret skul­le ri­va det re­dan vec­kan där på.

Nu vitt­nar folk i om­rå­det om att hyd­dan står kvar.

– Det är in­te nå­gon olov­lig bygg­nad som vi först trod­de. En­ligt en lapp på dör­ren till bygg­na­den var det här från bör­jan en ko­ja som byggts för barn, sä­ger Franky van Vos­sel, mark­för­val­ta­re på fas­tig­hets­kon­to­ret.

”Sett mel­lan fing­rar­na”

När Franky var ute på plat­sen för att in­spek­te­ra så hit­ta­des en lapp som klar­gjor­de att det in­te rör­de sig om nå­got till­håll för olov­lig verk­sam­het ut­an upp­ma­na­de folk att kän­na sig väl­kom­na.

– Då det är park- och na­tur­för­valt­ning­en som an­sva­rar för mar­ken så be­stäm­de vi att de fick be­slu­ta om ko­jans va­ra el­ler ic­ke va­ra. Och ef­tersom den står kvar ver­kar det som att de har sett mel­lan fing­rar­na här, sä­ger Franky van Vos­sel.

Vet in­te vem som byggt

Än så länge kan man in­te sä­ga sä­kert vem det är som har byggt skju­let.

– Ba­ra det in­te blir ett till­håll för äld­re ung­do­mar så ser jag ing­en an­led­ning att ri­va den, po­li­sen kän­ner ju till den och vi vet att det in­te är nå­gon som bor där, sä­ger Franky van Vos­sel som för­säk­rar att om man som barn nu går i koj­byggar­tan­kar be­hö­ver man in­te tve­ka.

– Egent­li­gen är det ju in­te tillå­tet att byg­ga på sta­dens mark men och and­ra si­dan ha vi ju ing­en som är ute och ak­tivt le­tar ef­ter ko­jor som barn har byggt. Just den här är myc­ket re­jält byggd med till och med en mu­rad skor­sten – jag stö­ter ju på många ko­jor i mitt jobb men det här är nog den mest väl­gjor­da jag sett, sä­ger Franky.

FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD

MYS­TIS­KA SKJU­LET. Den mys­tis­ka ko­jan vid Opal­tor­get får stå kvar, då en lapp nu väl­kom­nar al­la att slå sig ner för en fi­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.