Lä­ka­re i Frölun­da brän­de hål i tarm

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Nyheter -

En pa­ti­ent som vår­da­des på spe­ci­a­list­sjuk­hu­set i Frölun­da fick svå­ra kom­pli­ka­tio­ner ef­ter att en lä­ka­re gjort ett in­grepp mot tu­mö­rer i pa­ti­en­tens tarm.

Det var i sam­band med att vård­ta­ga­ren ge­nom­gick en un­der­sök­ning för att hit­ta tu­mö­rer som en lä­ka­re be­slöt att brän­na bort kärl­miss­bild­ning­ar.

Sam­ma dygn fick pa­ti­en­ten buksmär­tor och ef­ter en rönt­gen­un­der­sök­ning kun­de man kon­sta­te­ra att det var hål i tar­men och per­so­nen fick aku­to­pe­re­ras.

Nu rik­tar In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, Ivo, kri­tik mot lä­ka­rens hand­lan­de och me­nar att hen har brustit i sitt an­svar. Lä­ka­ren ska en­ligt Ivo in­te ha sä­ker­ställt att rätt kom­pe­tens och ut­rust­ning fun­nits på plats för att gö­ra in­grep­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.