Ar­be­tar­klas­sens liv in­te li­ka myc­ket vär­da – vi dör ti­di­ga­re

GöteborgDirekt – Frölunda – Högsbo - - Tyck Om! - Eli­sa­beth Hell Sa­ny­ang klub­bord­fö­ran­de Ung Väns­ter Nor­ra Gö­te­borg My Kår­lyc­ke, Ema­nu­el Wen­del, Jo­el Elis­son Ung Väns­ter Nor­ra Gö­te­borg

Nu är det valår igen. Den en­da pe­ri­o­den som po­li­ti­ker och män­ni­skor vid mak­ten helt plöts­ligt vak­nar upp ur sin dva­la och bör­jar med sitt röst­fis­ke. Det kom­mer att kom­ma lovord och löf­ten och de kom­mer att låt­sas lyss­na när vi – vi i ar­be­tar­klas­sen – för­sö­ker be­rät­ta om hur vå­ra liv är.

Hur många löf­ten om oli­ka re­for­mer och lag­för­slag par­ti­er­na än kom­mer med så vet vi en sak – det kom­mer i grun­den in­te att för­änd­ra sam­häl­let.

Det här sam­häl­let som vi le­ver i är in­te till för oss i ar­be­tar­klas­sen ut­an det är rig­gat för de ri­kas­te – ka­pi­ta­lis­ter­na i över­klas­sen.

Det här är in­te hel­ler nå­got som är ideo- lo­giskt el­ler ab­strakt – det här är nå­got som på­ver­kar oss var­je dag.

Vi som bor i ar­be­tar­klas­sens för­or­ter mår sett säm­re än de som bor i Gö­te­borgs ri­ka­re stads­de­lar och den psy­kis­ka ohäl­san har ökat med hund­ra pro­cent hos oss unga.

Vi och vå­ra för­äld­rar tjä­nar mind­re, ar­bets­lös­he­ten är hög­re och vi dör ti­di­ga­re.

Vi går in­te på den fö­re­ställ­ning, den il­lu­sion som hö­gern för­sö­ker ban­ka i oss – att ba­ra om vi käm­par till­räck­ligt bra så kan man bli vad som helst. Vi kom­mer ald­rig att bli någ­ra mil­jo­nä­rer, vi har ald­rig haft någ­ra för­ut­sätt­ning­ar för det.

När över­klass­ung­ar­na har åkt ut­om­lands på se­mes­ter så har vi va­rit hem­ma och hjälpt fa­mil­jen, ar­be­tat el­ler hängt på går­dar­na mel­lan hy­res­hu­sen.

Över­klas­sen är ri­ka­re än nå­gon­sin men än­då strun­tar man i att rus­ta upp för­or­ter­na, lå­ta asyl­sö­kan­de le­va, läg­ga peng­ar­na på sjuk­vår­den och sko­lan och för­sö­ka kom­pen­se­ra för det klas­sam­häl­le vi le­ver i.

Klas­sam­häl­let fort­sät­ter att skör­da liv. Det hand­lar om vå­ra kom­pi­sar som blir tvångs­de­por­te­ra­de, vå­ra sys­kon som in­te får hjälp för sin psy­kis­ka ohäl­sa, det hand­lar om vå­ra mor- och far­för­äld­rar som kom- mer att tving­as le­va som fat­tig­pen­sio­nä­rer, det hand­lar om oss. Berg­sjö­bor dör i ge­nom­snitt nio år ti­di­ga­re än de som bor i Hovås och det är ing­en slump.

Det är dags att för­änd­ra sam­häl­let från grun­den. Det är dags för so­ci­a­lism.

Det är valår i år. Det kom­mer in­te att för­änd­ra sam­häl­let. Vi, där­e­mot. Al­la vi i ar­be­tar­klas­sen, vi som får det här sam­häl­let att fun­ge­ra. Vi kan för­änd­ra ba­ra vi or­ga­ni­se­rar oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.